nedelja, 21. junij 2020

»IGRANJE« NA BOBEN IN LAJNO ALI SAJ NI RES, PA (ŽAL) JE (2. del)
MOJA VPRAŠANJA PREDSTAVLJAM V NADALJEVANJU, IN SICER Z NAMENOM, DA SE SPODBUDI RAZMISLEK O DOGAJANJU, ZA KATEREGA MENIM, DA JE NEDOPUSTNO IN NE RAVNO V PONOS NAŠI SKUPNOSTI.

Moja vprašanja, ki sem jih posredovala županu, so naslednja:

1. Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  vas naprošam za odgovor, kdo je pravzaprav pripravljavec in kdo podpisnik ti. »odgovora na članek Kukuriku »lokal show«, datiranega 13. 5. 2020.

Če  navedeno pisanje  predstavlja uradni dokument (in stališče) organa, prosim za pojasnilo o katerem organu je govora (Občinska uprava Občine Loška dolina, pač ni organ občine), saj je iz zakonodaje nesporno jasno, da vsako občino  upravljajo jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor.  Po razjasnitvi informacije o katerem organu je govora bo nesporno jasna tudi odgovornost za storjeno dejanje.

2. V navedenem pisanju je navedeno, da »na to poročilo (op. p. končno poročilo NO) ni možnih ugovorov in obrazložitev in ga je potrebno, ne glede na resničnost in pristranskost, v celoti objaviti.«

Opozoriti velja, da ima Nadzorni odbor svoj poslovnik, v katerem je natančno določeno kako poteka postopek nadzora. Navedeno je tudi, da »osnutek poročila nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi, ki v roku 15 dni od prejema osnutka poročila, v odzivnem poročilu odgovori na posamezne navedbe. Navedbe v odzivnem poročilu nadzorovane osebe morajo biti dokazane s priloženimi listinskimi dokazi.«
In še nekaj je navedeno, in sicer, »da so nadzorovane osebe dolžne spoštovati mnenje, priporočila in predloge nadzornega odbora.«

Iz navedenega sprašujem, kje je konkretno navedeno, da naj bi si nadzornik z nadzorovanim »dopisoval« po dokončnosti poročila, v katerem nadzornik zapiše svoje ugotovitve (seveda ob prehodni preučitvi tudi odzivnega poročila nadzorovanega). 

3. V navedenem pisanju je navedeno, da »na to poročilo (op. p. končno poročilo NO) ni možnih ugovorov in obrazložitev in ga je potrebno, ne glede na resničnost in pristranskost, v celoti objaviti.«

Prosim za informacijo, ali kjerkoli v slovenski zakonodaji obstaja zakonska podlaga, ki nadzorovani osebi, po prejemu dokončnega poročila s strani zakonito imenovanega nadzora, dovoljuje tovrstna dejanja/pisanja kot je javno (uradno??) izražanja dvoma v delo nadzornega organa, njegovo nepristranskost in v resničnost zapisanih ugotovitev?

4. V navedenem pisanju je navedeno, da »na to poročilo (op.p. končno poročilo NO) ni možnih ugovorov in obrazložitev in ga je potrebno, ne glede na resničnost in pristranskost, v celoti objaviti.«

Prosim za informacijo, ali bi si nadzorovani tovrstno delovanje (ti. pisanje o dvomu v nepristranskost NO) dovolil tudi v primeru, ko bi nadzor (in končno poročilo) objavilo Računsko sodišče?
Ob tem naprošam za vaše pojasnilo kaj zakonodaja »govori« v (podobnem) primeru že objavljenega  končnega poročila Računskega sodišča?

5. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

»….Potrebno je poudariti, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov...«

Naprošam vas za navedbo predpisa iz katerega izhaja nedvoumna zakonska podlaga, ki vam daje pristojnost, da podajate oceno »pomanjkljive gradbene strokovnosti članov (NO)« in iz katerih osebnih informacij o članih NO (s katerimi razpolagate) podajate tovrstno oceno.

6. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

»….Potrebno je poudariti, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov…..«
V 42. členu Statuta Občine Loška dolina je navedeno, da mora imeti »član nadzornega odbora imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.«

Torej sprašujem, kje imate zakonsko podlago za zbiranje osebnih podatkov o »gradbenih strokovnih kompetencah članov nadzornega odbora«, če iz statuta izhaja, da je edina informacija, s katero o članih lahko razpolagate le, najmanj VI. stopnja izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja?

7. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

»Potrebno je poudariti, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev kot absolutno resničnih, še posebej, ko na podlagi strokovne presoje notranjega revizorja, občinske uprave, mnenja ministrstev ali drugih strokovnjakov obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora.«

Naprošam vas na naslednje dokumente, ki bi potrdili vaše navedbe v zapisu:

-        -  dokument iz katerega je razvidna »strokovna presoja notranjega revizorja«, ki navaja, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora,

-      -    dokument iz katerega je razvidna »strokovna presoje občinske uprave«, ki navaja, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora,

-          -vse dokumente ministrstev  iz katerih so razvidna »mnenja ministrstev«, ki navajajo,  da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora,

-      -    vse dokumente drugih strokovnjakov iz katerih so razvidna »drugih strokovnjakov«, ki navajajo,  da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora.

8. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Nadzorni odbor občine je v preteklem mandatu opravil več nadzorov in izdelal končna poročila kjer je objektivno gledano, nekoliko presegel svoje pristojnosti in strokovna znanja.«
Torej sprašujem,

kje imate zakonsko podlago za zbiranje osebnih podatkov o »strokovnih znanjih« članov nadzornega odbora (v katere javno izražate dvom), glede na dejstvo, da so vam lahko poznani le podatki o »najmanj VI. stopnji strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja« ? Ob tem velja izpostaviti prvi in tretji odstavek  91. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov.

9. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Obvozna cesta Stari trg …. NO je 20. 02  2017 domnevne nepravilnosti in kršitve prijavil na Računsko sodišče, ministrstvo za javno upravo in tožilstvo.  Omenjenim organom je bila predana vsa dokumentacija, med seboj neodvisni organi pa niso ugotovili kršitev, tožilstvo in policija pa sta prijavo 16. 1. 2019 zavrgli, ker utemeljeni sum sploh ni bil podan.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokumente, ki bi potrdili vaše navedbe v zapisu:

-          dokument iz katerega je razviden odgovor Računskega sodišča na prijavo, ki jo je podal NO 20. 02. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor ministrstva za javno upravo na prijavo, ki jo je podal NO  20. 02. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor tožilstva na prijavo, ki jo je podal NO  20. 02. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor Policije na prijavo, ki jo je podal NO  20. 02. 2017,

10. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Obvozna cesta Stari trg …. NO je 20. 02. 2017 domnevne nepravilnosti in kršitve ….«

Izhajajoč iz navedenega vas prosim za odgovor na vprašanji:

»Zakaj Občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu z navedenimi dokumenti niste nikoli seznanili?«
in
»Ali je bil nadzorni odbor (v preteklem in sedanjem sklicu) seznanjen z navedenimi dokumenti? In če ne, zakaj ne?«

11. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Obvozna cesta Stari trg …. Z izvajalcem del je bil sklenjen sporazum s katerim je določene pomanjkljivosti tudi odpravil.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu niste nikoli seznanili, naprošam za:

»Kopijo tega sporazuma z izvajalcem, iz katerega naj bo razvidno kdaj je bil sklenjen.«
in za
»Zapisnik o prevzemu zaključenih del, ki so izhajale iz zgoraj navedenega sporazuma.«

12. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Cesta v Stene…. Cesta je bila zgrajena 2016, v letu 2017 so bile omenjene aktivnosti izvedene, gozdarji pa so v letu 2018 tudi formalno v vzdrževanje gozdnih cest in v evidenco prevzeli tudi to cesto.«

Izhajajoč iz navedenega vas prosim za :

» Kopijo dokumenta s katerim so »gozdarji v letu 2018 tudi formalno v vzdrževanje gozdnih cest in v evidenco prevzeli tudi to cesto.«

13. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Cesta v Stene…. Tudi to investicijo je 8.11.2017 NO prijavil na Računsko sodišče in pristojno ministrstvo. Nobena od obeh inštitucij ni zaznala nepravilnosti pri oddaji del in tudi ne pri gradnji.«

Izhajajoč iz navedenega vas prosim za odgovor na vprašanji:

»Zakaj Občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu z navedenimi dokumenti niste nikoli seznanili?«
in
»Ali je bil nadzorni odbor (v preteklem in sedanjem sklicu) seznanjen z navedenimi dokumenti? In če ne, zakaj ne?«

14. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Cesta v Stene…. Tudi to investicijo je 8. 11. 2017 NO prijavil na Računsko sodišče in pristojno ministrstvo. Nobena od obeh inštitucij ni zaznala nepravilnosti pri oddaji del in tudi ne pri gradnji.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokumente, ki bi potrdili vaše navedbe v zapisu:

-          dokument iz katerega je razviden odgovor Računskega sodišča na prijavo, ki jo je podal NO 08. 11. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor »pristojnega ministrstva » na prijavo, ki jo je podal NO  08. 11. 2017

15. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…. V svojem poročilu sodni izvedenec ugotavlja, da je končna obračunska situacija za opravljena dela previsoka, hkrati pa navaja, da ni bilo možno natančno izračunati končno realno vrednost količin zemeljskih in zaključnih del. Kljub takšni ugotovitvi strokovnjaka, sodnega izvedenca gradbene stroke, je NO v svoje končno poročilo zapisal lažno navedbo, da je investicija preplačana za vsaj 125.000 EUR.««

Izhajajoč iz končnega poročila NO, je prebrati, »da je nadzorni odbor, napisal, da ocenjuje, da je bila investicija preplačana vsaj za 125.000 EUR. Vse cene so vzete po dejanskem obračunu iz končne situacije in je potrebno upoštevati še popust, ki je 20%.«

Izhajajoč iz navedenega  lahko razberemo, da je neresnična le vaša navedba, »da je  NO v svoje končno poročilo zapisal lažno navedbo, da je investicija preplačana za vsaj 125.000 EUR«, saj je iz končnega poročila razvidno, da je NO podal le oceno ( IN NE TRDITEV) o preplačanosti investicije in ob tem pripisal tudi , »da je potrebno upoštevati še popust, ki je 20%.«

  Iz poročila izvedenca iz 6. 10. 2018  (ki ga v zapisu izpostavljate), ki je objavljen kot priloga končnega poročila NO je razvidno, da se iz dostopnih informacij izvedenec ni mogel podati natančnih številk glede natančnosti njegovih izračunov (v njegovem poročilu je natančno pojasnjeno zakaj). Je pa podal končno mnenje, ki se glasi » S polno mero strokovne odgovornosti izjavljam, da je končna obračunska situacija za opravljena dela previsoka in da so imeli člani nadzornega odbora prav, ko so predlagali kontrolo«.

Torej sprašujem naslednje:

»ali gre za zavajanje javnosti, saj  se v zgoraj navedenem zapisu iz 13. 5. 2020,  selektivno navaja le del navedbe nadzornega odbora, čeprav je navedba dejansko  le »ocena NO o preplačanosti investicije«, ki so jo člani NO izračunali na podlagi dokumenta »končna obračunska situacija«, ki ga sodni izvedenec v končnem mnenju izpostavi z besedami »s polno mero strokovne odgovornosti izjavljam, da je končna obračunska situacija za opravljena dela previsoka in da so imeli člani nadzornega odbora prav, ko so predlagali kontrolo«?

16. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…. .. Do današnjega dne ustanovi nista potrdili kršenja zakonodaje.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta  niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokumente:

-          kakršenkoli dokument iz katerega je razviden odgovor Računskega sodišča  na prijavo, ki jo je podal NO 12. 11. 2018,
-          kakršen dokument iz katerega je razviden odgovor tožilstva na prijavo, ki jo je podal NO  12. 11. 2018.

17. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…. Zaradi konkretizacije zneska je župan Janez Komidar pridobil še eno mnenje investicije pri drugem izvedencu gradbene stroke, ki je ugotovil manjše odstopanje.

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta  niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokument:

-          dokument - mnenje investicije pri drugem izvedencu gradbene stroke, ki ga je zaradi konkretizacije zneska pridobil  župan Janez Komidar

18. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju….

Prosim za odgovor na vprašanje:

»iz katerih podatkov je izhajal »drugi izvedenec gradbene stroke«, ki je podal drugo mnenje in ugotovil »manjše odstopanje«, če je prvi izvedenec v svojem poročilu pojasnil, da bo lahko »šele ko bodo ti podatki poznani, se bo z izračunom nadaljevalo – seveda bo takrat pregledan tudi gradbeni dnevnik in primerjani zapisani podatki V. kategorije«?

19. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…..

Prosim za odgovor na vprašanje:

Če so bili podatki šele naknadno poznani, zakaj župan Janez Komidar ni podatkov posredoval obstoječemu sodnemu izvedencu, ki je v poročilu 6. 10. 2018 izrazil pripravljenost po nadaljnjem sodelovanju, če bo potrebno?

20. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju….«

Prosim za odgovor na vprašanje:

Po kakšnem postopku je bil izbran izvedenec gradbene stroke, ki je podal drugo mnenje?

21. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju….«.

Prosim za odgovor na vprašanje:

Koliko se je za opravljeno delo plačalo  izvedencu gradbene stroke, ki je podal drugo mnenje in iz katere proračunske postavke se je strošek plačal?

22. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:
» Vodooskrba v Babnem polju….«
Prosim za odgovor na vprašanje:

Ali je izbrani izvedenec gradbene stroke, ki je podal drugo mnenje, tudi zaprisežen sodni izvedenec in cenilec?

23. »Kdaj (datumsko) je nadzorni odbor sprejel 

»Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled izvedbe investicije Vodooskrba v Babnem Polju«?

Skratka, samo na temo teh nadzorov, je vprašanj še veliko. In še več vprašanj je na temo izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Pa na temo vrtanja vrtin za (lastno) vodo bo potrebno tudi marsikaj pojasniti. Če bodo volivci (in ustrezni organi) to spregledali, potem bo pa res potrditev, da je dovoljeno vse (a ne vsem, samo nekaterim).

Ob tej priložnosti naj samo »namignem«, da je v Loški dolini izdanih zelo malo dovoljenj za ti. lastne vrtine, pa še ta dovoljenja (ki jih imajo ti. zasebniki) so le v industrijski coni Markovec (navedena parcelna številka), pa še to le za namen ogrevanja tj. ti . toplotnih črpalk.

Zato se moramo vsi zamisliti, če vidimo ali izvemo, da ima nekdo na svojem vrtu narejeno vrtino za vodo. 

Glede na trenutno znane podatke, imajo vsi ostali, ki imajo takšno vrtino, kot kaže, brez ustreznih dovoljenj… ali pa se motim? Ob zdaj se je potrebno ponovno vprašati, če niso tudi takšni samovoljni posegi v vodne vire malce zaslužni«, da nam vode občasno primanjkuje.

Življenje brez vode ni življenje 3:32

Glede na tale zapis pričakujem, da se bo spet v lokalnem časopisu pojavil kak »zapis o razmišljanju ali pa bo kar v časopis dodan listič« z žigom občine in podpisom »občinska uprava«, ki bo oporekal navedenim dejstvom.

Ali pa bo sedaj pisno (ne samo ustno) naročeno »naj se »nekoga« opozori, da bo Armido vrgel iz službe«, kaj ne? Pa nikogar ne obtožujem in na nikogar ne kažem s prstom, da je to »nekdo« nekomu »naročil«. Recimo, da navajam le primeroma. Vsak sam zase ve, kaj ne? Jaz pa tudi.

Naj mimogrede omenim še, da pišem odgovore, sprašujem, a odgovorov ni. Kljub vsemu verjamem, da bo prišel čas, ko bo potrebno naenkrat podati 500 ali 1000 odgovorov in tudi kaj pojasniti pristojnim inštitucijam.

Nič ne pomaga, če župan pred sejami občinskega sveta sklicuje » tajne koordinacije«, o katerih jaz nisem niti seznanjena, niti vabljena nanje (je pa res, da sem župana pisno seznanila, da se takšnih »koordinacij« v smislu »tajnega društva PGC«, če ne bodo razgovori posneti, ne bom udeleževala), če se komu tudi kaj »obljubi« (kaj ne?), če se dopušča histerične izpade poročevalcev (za kar pričakujem, da oseba dobi opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja… kje drugje bi bila verjetno to takojšna odpoved), če se »zavija z očmi in odkimava z glavo«, ko na sejah dobim besedo ali če se nenehno »vklaplja lajno o tistih štirih, ki so preprečili gradnjo večnamenske športne dvorane« (če bi se prebralo (in seveda razumelo napisano) poročilo nadzornega odbora, bi »lajnar« ugotovil, kakšno sramoto si dela s svojim lajnanjem, saj poročilo navaja dejstva, ki kažejo popolnoma drugo sliko, kot jo poskuša prikazati »lajnar« …. pa kaj hočemo, »gabariti so gabariti«).

Veliko tega bo še potrebno zapisati. Za celo knjigo je tega. Ampak moram »molčati«, da ne bom na seji poslušala (neumnosti) o tem kako se v občinskem glasilu  TRŽIM.

USMERITVE PODJETJA NA TRG: PRIMER GOOGLE GLASS

JA, TOLE TRŽENJE MI JE PA RES DALO MISLITI. LE KAJ, ZA VRAGA, TRŽIM? NO JA, KOT REČENO, »GABARITI SO GABARITI.

Ja, tole naše »lokalno« glasilo, hm.

Še bo zanimivo. In tudi  »perje bo precej letelo«…. se mi dozdeva.

Perje kupujem 03. 06. 2013

 In tudi kak EUR-o bo šel iz zasebnega žepa za plačilo kake kazni, če se v tole kdo »poglobi«. Pa ne bom tem. S tem naj se ukvarjajo tisti, ki so za to pristojni.

Končujem. … zaenkrat.

Čestitke tistemu, ki je prišel do konca tega zapisa. In hkrati opravičilo za dolgo in naporno branje. A vsega tega je toliko, da prsti kar sami »tečejo po tipkovnici«.

Vsekakor pa predlagam razmislek o zapisanem in tudi vaš odgovor na vprašanje: Ali je to tisto kar hočemo, želimo, potrebujemo v naši skupnosti?

Moj odgovor je jasen.

Kaj pa vaš?

Zato, dragi moji, evidentno je, da  je (prišel/prihaja) čas za spremembe.

Tako, kot je sedaj, ne gre več!

Bodi ti sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Gandhi)
Daj se nasmej


Ni komentarjev:

Objavite komentar