sobota, 15. junij 2019

A JE TO! (?) AVTOGOL (?), ČAKAJOČ GODOTAOčitno nam je usojeno, da že par mandatov stojimo poleg “občinskega drevesa  Čakajoč Godota”.

Čeprav je Godot prispodoba za boga, tule  v bistvu ne čakamo “božje pomoči” (čeprav se je nebi branili, če bi pomagala zadeve uokviriti v sprejemljive okvire), ampak čakamo  na naslednji dan (beri: mandat) in  vrnitev upanja na boljši jutri ter vrnitev  smisla obstoja “cesarskega dvora”, ki naj služi narodu in za narodov blagor.

»Čas in kraj dogajanja sta popolnoma nedoločena, tudi zato, ker junaka nenehno pozabljata, koliko časa sta na tem kraju, kaj sta delala prej itd. - čas je torej nedoločen v metafizičnem pomenu. Zato gre v tej igri za nenehno ponavljanje istih motivov, nesmiselni pogovori, besedičenje tja v en dan potrjujejo absurdnost in brezizhodnost človeškega bivanja.« https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakajo%C4%8D_Godota

Tako kot v »Godotu« mineva čas, »lokalno občinsko drevo« menjava sezone in pokonci nas drži le  upanje, da »da bosta plemenitost in človečnost spremenila prostor, čas in ljudi.«

»Čas se je ustavil kot pesek v Luckyevem kovčku: prihodnosti ni, preteklost si je treba izmišljati, sedanjost pa je poigravanje s preostalimi spominskimi usedlinami.« https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakajo%C4%8D_Godota

Občasno se znajdemo v nekakšni risanki “A je to!”, v spletu bolj ali manj “komičnih” rešitev, ki nam lokalno življenje postavljajo na glavo v smislu porušenega miru v občestvu našega kraja.

In porušenega miru je veliko.

Pat in Mat iz risanke “A je to?” dosledno skrbita za svojevrstno in  inovativno “reševanje” tozemskih problemov. Ali pa svojo inovativnost uporabita tudi za produciranje problemov, ki jih sicer nebi bilo, če bi bil diskurz razumljen kot doprinos k boljšemu skupnemu jutrišnjemu dnevu in ne kot napad na ego posameznika, ki v svojem bolestnem strahu pred neobvladljivim in neznanim, v svojem samoljubnem domišljijskem svetu, išče krivdo svojega neuspeha v drugih.

“A je to?”

Upoštevaje tudi določen  deficit  in specifično “kreativnost” pri  “inovativnosti”, bi v športnem žargonu lahko marsikaj opisali tudi kot “avtogol”.

Ponovno tematika:  ŠPORTNA DVORANA
In se začne … .

Tresoče-vzdihujoče-jokajoči “cesarski” glas  pove, “da je športna zveza dala soglasje k projektu” in se začne s prebiranjem datumov  28. 10.  2013, 16. 1. 2018, 8. 11. 2018 na ti. “soglasjih”.

Ko zahtevam ta soglasja neposredno po tem prebiranju na vpogled, jih ne dobim.

Ko vprašam, če so ta soglasja napisana na način , da se potrjuje projekt št … iz dne …., odgovora ne dobim.

Zgodi se le, da smo ponovno deležni nekakšnega “laično gromovniškega  ekspozeja” o dvorani za naše otroke, ki jim je “Armidina koalicija” preprečila, da bi lahko v njej  plesali, kako naj “štirje, ki so ustavili to zadevo prevzamejo odgovornost” in še kaj bolj sočnega oz. gromovniško všečnega je bilo zaznati v retorično obubožanem napadu na legitimni diskurz v danem trenutku in prostoru.

Ja, otroci bi lahko že zdavnaj “plesali” v tej dvorani.

Že od leta 2014 bi v tej dvorani otroci lahko poleg plesa, vadili tudi karate.

Če pa so “tile štirje iz Armidine koalicije”, ki so konec leta 2018 prisluhnili opozorilom športne zveze o neustreznosti projekta večnamenske športne dvorane in zahtevali ZAČASNO ZAUSTAVITEV aktivnosti javnega razpisa za izbor izvajalca, res takšni “bad boys-i”,  se ob tem  postavlja precej zanimivo vprašanje.

Zakaj župan ni začel z izgradnjo te dvorane  že v letu 2013 (ali najpozneje v 2014), ko je imel v občinskem svetu (brezkompromisno)  zagotovljenih 10 glasov, na javnem razpisu Fundacije za financiranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi za obdobje 2014 – 2016, je občina dobila odobrenih 85.000 EUR?

 Kredit v višini 3.000.000 EUR  bi lahko najel tudi že takrat … in evo, dvorana bi bila zgrajena, ogromni stroški  (120.000 EUR/letno) za vzdrževanje tega objekta bi bili že zdavnaj “obešeni” na proračun občine, ogromna steklena dvorana nebi ustrezala ne potrebam rekreativcev in  ne potrebam otrok … a “otroci bi v tem objektu lahko že dogo let plesali, peli in karate igrali”.

Naj vprašam še, kdo je na TV Oron, v svoji volilni predstavitveni oddaji leta 2014, povedal, da “se bo športna dvorana gradila le, če dobi občina 80% nepovratnih sredstev za njeno izgradnjo?”

V resnici na tole ne pričakujem odgovora. Odgovor lahko najdete sami na spletu, če prebrskate v arhivu teh predvolilnih predstavitvenih oddaj.

In ja, omeniti velja tudi  Eko sklad in nenehno navajanje, da je Eko sklad dodelil občini 900.000 EUR nepovratnih sredstev za izgradnjo športne dvorane?

Opomba: Tu govorimo o finančni perspekitvi 2014-2020. Torej o obdobju 6-ih let!
Vprašanje: Zakaj se torej na ta sredstva ni kandidiralo že prej, saj je bil projekt očitno že pripravljen v letu 2013?

Torej, Eko sklad je občini lahko izdal le odločbo  O DODELITVI PRAVICE  do nepovratne finančne spodbude 900.000 EUR in ne o dodelitvi 900.000 EUR, kot se tako rado predstavlja v javnosti. Rok za zaključek naložbe je najverjetneje 36 (šestintrideset) mesecev od dokončnosti odločbe, ki postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

»V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi .«
In zdaj ključno vprašanje:

Kdo je pravzaprav ta projekt od leta 2013 pa do leta 2018 “držal pod ključem  v pisarniškem predalu” in ga vsa ta leta ni niti poskušal realizirati, še manj pa upoštevati ogromno pripomb, ki jih je na ta isti naslov posredovala športna zveza?

Pa še nekaj je potrebno pojasniti glede tako “opevanih soglasij”, ki naj bi jih podala k projektu Športna zveza Loška dolina.

Fundacija za šport v svojih razpisnih pogojih za dodelitev sredstev, vsakokrat zahteva naslednje:
“ Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebivalcem v programih iz 8. člena tega pravilnika, kandidat predloži mnenje nacionalne panožne športne zveze oz. občinske športne zveze, ki je potrjen s strani pristojnega organa zveze, iz katerega je razvidna vloga in pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt.”

OPOMBA: NE ZAHTEVAJO SOGLASJA K PROJEKTU, ZATO GA ŠPORTNA ZVEZA TUDI NIKOLI NI PODALA.

In ja, 28. 10. 2013 je Športna zveza Loška dolina napisala  MNENJE občinske Športne zveze Loška dolina k izvedbi projekta “večnamenska športna dvorana “ v Loški dolini”.

1.      Mnenje se glasi

 “ Športna zveza Loška dolina meni, da se z novogradnjo javnega športnega objekta “Večnamenske  športne dvorane” v Loški dolini uresničuje  cilj regijskega športnega centra. Izvedba projekta bo lahko pripomogla k uresničevanju javnega interesa na področju športa, v regiji in širše.

Z izvedbo projekta se spodbuja naslednje športne vsebine:

·         Interesna športna vzgoja otrok, mladine in interesne športne dejavnosti študentov,
·         Vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
·         Športna rekreacija in
·         Šport invalidov.

Večnamenska športna dvorana se zgradi na lokaciji: parcelna št, 191/5 k.o. 1637- Stari trg pri Ložu (ID 4587064)

Investicijska vlaganja so ocenjena v višini 3.555.647,46 EUR.

Na podlagi navedenega Športna zveza Loška dolina podaja pozitivno mnenje za izvedbo projekta “večnamenska športna dvorana”, katerega investitor je Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.”

Vprašanje:  

KJE JE V TEM MNENJU NAPISANO, DA JE ŠPORTNA ZVEZA PODALA SOGLASJE K TOČNO DOLOČENEMU PROJEKTU?

Odgovor:

PODALA JE POZITIVNO MNENJE ZA IZVEDBO PROJEKTA IN NE SOGLASJE K PROJEKTU!

Pa nadaljujmo še z drugim mnenjem iz 16.1.2018:

2.      Mnenje se glasi

“ Športna zveza Loška dolina meni, da se z novogradnjo javnega športnega objekta “Večnamenske  športne dvorane” v Loški dolini uresničuje  cilj regijskega športnega centra. Izvedba projekta bo lahko pripomogla k uresničevanju javnega interesa na področju športa, v regiji in širše.

Z izvedbo projekta se spodbuja naslednje športne vsebine:
·         Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
·         Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
·         Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
·         Kakovostni in vrhunski šport
·         Šport invalidov in starejših
·         Športna rekreacija in športne prireditve

Večnamenska športna dvorana se zgradi na lokaciji: parcelna št, 191/6 k.o. 1637- Stari trg pri Ložu (ID 4587064)

Investicijska vlaganja so ocenjena v višini 4.719.948,28 EUR z vključenim DDV.

Na podlagi navedenega Športna zveza Loška dolina podaja pozitivno mnenje za izvedbo projekta “večnamenska športna dvorana”, katerega investitor je Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.”

Ponovno vprašanje:

KJE JE V TEM MNENJU NAPISANO, DA JE ŠPORTNA ZVEZA PODALA SOGLASJE K TOČNO DOLOČENEMU PROJEKTU?

Odgovor:

PODALA JE POZITIVNO MNENJE ZA IZVEDBO PROJEKTA IN NE SOGLASJE K PROJEKTU!

Priporočam tudi primerjanje mnenj 28.10.2013 in 16.1.2018 – športne vsebine, parcelna številka in znesek.

Pa nadaljujmo še s tretjim  mnenjem iz 08. 11.2018:

3.      Mnenje se glasi

“ Športna zveza Loška dolina meni, da se z novogradnjo javnega športnega objekta “Večnamenske  športne dvorane” v Loški dolini uresničuje  cilj regijskega športnega centra. Izvedba projekta bo z zagotavljanjem športnih površin za razvoj vrhunskega in rekreacijskega športa ter dostopnostjo za vse prebivalce, pripomogla k uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini, regiji in širše.

Z izvedbo projekta se spodbuja naslednje športne vsebuje:
·         Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
·         Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
·         Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
·         Kakovostni in vrhunski šport
·         Šport invalidov in starejših
·         Brezplačna športna rekreacija vseh demografskih skupin in športne prireditve.

Večnamenska športna dvorana se zgradi na lokaciji: parcelna št, 191/6 k.o. 1637- Stari trg pri Ložu (ID 4587064)

Investicijska vlaganja so ocenjena v višini 4.611.624,02 EUR z vključenim DDV.

Na podlagi navedenega Športna zveza Loška dolina podaja pozitivno mnenje za izvedbo projekta “večnamenska športna dvorana”, katerega investitor je Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.”

In še tretjič vprašanje:

KJE JE V TEM MNENJU NAPISANO, DA JE ŠPORTNA ZVEZA PODALA SOGLASJE K TOČNO DOLOČENEMU PROJEKTU?

Odgovor:

 PODALA JE POZITIVNO MNENJE ZA IZVEDBO PROJEKTA IN NE SOGLASJE K PROJEKTU! 
Priporočam tudi primerjanje mnenj 28.10.2013 , 16.1.2018 in 8.11.2018 – športne vsebine, parcelna številka in znesek.

Ni pa zanemarljiv  podatek tudi da je govora o “Brezplačni športni rekreaciji vseh demografskih skupin in športnih prireditev”, s čemer občinski svet, s strani župana, ni bil nikoli seznanjen.

Torej,  A JE TO (?) soglasje k projektu ali A JE TO (?) pozitivno mnenje za izvedbo projekta?

In o katerem projektu natančno govorimo? NI ZNANO, SAJ SO VSA TRI MNENJA RAZLIČNA. ZNANO JE LE, DA SE SOGLAŠA Z IZVEDBO PROJEKTA IZGRADNJE DVORANE.

Kako bi v konkretnem primeru “sodil nogometni sodnik”?
Nedvomno  je nekdo svoji kredibilnosti  zabil AVTOGOL.
(Pa to ni Športna zveza Loška dolina ali “tisti tako opevani štirje”.)
AUTOGOL GOLMANA SA 16 METARA !!!

Ta »športna zgodba« nikakor še ni končana, a zaradi »usmiljenja« do bralca, ki je soočen s temi skoraj neverjetnimi informacijami, s tem trenutno zaključujem.

Zagotovo nadaljevanje še sledi, saj so si »tisti tako opevani štirje« in predstavniki Športne zveze Loška dolina »vzeli« skoraj dva meseca časa (kar je bilo sicer upravičeno pričakovati s strani občinske uprave, a tega ni storila), podrobno preučili projekt, ki ga je 27. 3. 2019 predstavil župan, podali pripombe in dosegli, da so pripombe skoraj v celoti upoštevane oz. povedano drugače, s strani arhitektov »ocenjene« kot sprejemljive za vključitev v projekt. Potrebnih je sicer še nekaj korekcij v projektu (npr. iz projekta umakniti za skoraj 90.000 EUR cipres (oz. dreves) okoli zunanjih igrišč …). 
S strani župana pričakujemo še poslovni načrt upravljanja z objektom in načrt vzdrževanja objekta, potem pa je zadeva lahko »zrela« za nadaljevanje in lahko še pravočasno pride tudi do koriščenja sredstev Eko sklada.

Seveda, če bo občinska uprava NEMUDOMA  opravila svojo nalogo in predložila zahtevane dokumente občinskemu svetu v preučitev.

 In, če bi župan NEMUDOMA, po seji občinskega sveta, ki je bila že 23. 5. 2019 , arhitektoma dal navodilo, da spremenita načrt športne dvorane, tako kot je bilo dogovorjeno oz. povedano kaj je za športno zvezo, šolo in občinski svet sprejemljivo, bi bil načrt lahko še spremenjen in usklajen.

Vendar ŽUPAN, DO DANAŠNJEGA DNE, 13 .6. 2019, TAKŠNEGA NAROČILA ARHITEKTOMA NI DAL IN NA NAČRTU SE NE ZARADI NEAKTIVNOSTI ŽUPANA, NE DELA NIČ. 

TOREJ, KDO JE ODGOVOREN, DA ZADEVE NA TI. PREPROJEKTIRANJU DVORANE STOJIJO? Naj si to vsak bralec sam odgovori, izhajajoč iz vsega napisanega.

NAŠI DRAGI OTROCI V TEJ DVORANI OČITNO ŠE NEKAJ ČASA NE BODO »PLESALI, PELI IN KARATE IGRALI«, saj očitno nekdo ne razume kaj je »id, ego in superego«. Da o javnem interesu v povezavi z navedenim, niti ne govorim.

Id ali ono naj bi po Freudu pomenil človekov svet želja in zahtev. Temelji le na njihovi zadovoljitvi. Ker ne pozna časa, se lahko te otroške želje pojavljajo zelo močno tudi v odraslosti. Najbolj pomembni potrebi sta seveda spolnost in agresivnost. Idu gre le za zadovoljitev.

Medtem ko superego nima lastne volje ali mišljenja, temveč daje človeku sociološko in kulturno dimenzijo, ki ju je človek pridobil prek očeta in matere ter drugih pomembnih v njegovi socializaciji. Na ta način človek pridobi in usvoji vrednostno lestvico.

V vsakdanjem življenju imeti ego pomeni, da nekdo misli le na sebe, za sebe. Moderna ideja ego definira kot samozavedajoči sistem, del človeške zavesti, ki reflektira naše misli, občutke, dejanja ter jih pred seboj in drugimi tudi legitimira. V tem pomenu je ego potemtakem podoben pojmu, ki mu rečemo identiteta, njegovo delovanje pa se nanaša na dele sistema samozavedanja, ki je neposredno povezan z mentalnim zdravjem. In zdaj smo pred vprašanjem, ki nas danes ob vseh teh idejah o egu še toliko bolj zanima.

In kaj lahko iz tega povzamemo?

Če se noče čim prej pristopiti k realizaciji, je to pač samoiniciativna odločitev župana. Če dvorane  sedaj ne bo, bo pač zato, ker bo takšna odločitev župana.

Takrat, ko bo na voljo druga finančna perspektiva in ponovno kandidiranje za sredstva, potem ustrezna dvorana zagotovo BO.

Tudi v primeru morebitnega zavlačevanja pri posredovanju zahtevanih dokumentov občinskemu svetu v presojo, ne bo nič drugače. Vsekakor bodo nove priložnosti v nekih boljših časih.

Bodo lahko »otroci plesali, peli in karate igrali«,
ko »vremena Kranjcem bodo se zjasnila« in
bo ustrezna in sprejemljiva dvorana dvakratno veselje povzročila.

Ob prebiranju humoreske Ivana Sivca, Male Butale – osemnajst let do polnoletnosti, človek res dobi  tisti čudni občutek »KAJ PA ČE JE VSE RES?«

In preblisk,  »za-boga-milega«, pa mi resnično živimo v tej humoreski.

 »Malobutalci so končno dobili svojo državo. Tako kot njihovi daljni predniki Butalci, so tudi Malobutalci organizirali svojo oblast, imajo svoj grb in zastavo, policaja in župana, dobili pa so celo frače in imajo tudi svoje letalo, s katerim sicer ne vedo, kaj bi počeli, pa vendar se lahko pohvalijo, da takega ni daleč naokoli. Za nameček so odkrili tudi čar kracije, ki ji pri sosedih rečejo demokracija. Skratka, Malobutalci imajo vse, kar mora imeti prava resna država, zato so nanjo upravičeno ponosni, pa čeprav je podobna kuri.« http://www.ivan.sivec.net/humorne_pripovedi/male_butale.php

Res, če pomislim kako pri nas vse skupaj deluje … asociacija nedvomno ustreza.

Če samo pomislim na  problematiko pri gradnji športne dvorane, na problematiko skrbi za starejše in ustrezne domske oskrbe, na NErazvojno naravnanost občine, na nenaklonjenost karšnikoli razvojno-podjetniški iniciativi, na NEzagotavljanje nemotene oskrbe z vodo in še veliko drugega bi se lahko izpostavilo … se zgrozim.

Možne rešitve in pobude v pravo smer sicer so , a očitno so pristojni k njim obrnjeni s hrbti.
Najlažje je všečno zatekanje k raznim, za uho in nepoučenega poslušalca ali bralca, že zdavnaj  preživetim floskulam o nekakšnih “tetah ali stricih”, ki naj bi vedno in povsod storili nekaj, kar je onemogočilo nekakšno “dobro in ekonomično delo”.

Res človek ni več prepričan ali se izpostavlja  nekakšne “strice nepojasnjega izvora in namena”  ali vse skupaj floskulira  nekakšne stric iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

stríc -a m (í)
1. očetov ali materin brat: stric je prišel na obisk; ima tri strice in eno teto / stric po materi / mali ali mrzli stric očetov ali materin bratranec
// navadno kot nagovor starejši znan moški: kam ste namenjeni, stric

Kakorkoli že, zadeva je precej “neokusna” in neprimerna za komunikacijski nivo lokalne samoupravne skupnosti, upoštevaje naloge in pristojnosti le-te.

Stric iz ozadja sede in odloži klobuk.
Prime kozarec, pogleda, kaj je na dnu.
Če je usedlina, se mu vid zamegli.
Stric iz ozadja verjame v take reči.
(Stric iz ozadja, Matej Krajnc)

Verjetno je v tem  komunikacijskem procesu ves čas prisoten komunikacijski šum v obliki popačenj in posploševanja v okviru posameznikovega modela in razumevanja sveta,  in svojstvenega načina komuniciranja, ki ni niti slaba različica poslovnega komuniciranja, vezanega na primeren trenutek in prostor.
Agresivno vedenje vsebuje element strahu, s katerim si pomagamo do cilja v odnosih z drugimi. Prav tako podcenjuje pravice drugega in se ne ozira na njegova čustva oz. počutje. Posamezniki, ki se obnašajo agresivno, bodo zelo verjetno tudi izzvali agresiven odgovor. V transakcijski analizi izraža naslednji stavek osebno prepričanje o sebi in drugih ljudeh, ki je skladno z agresivnim tipom vedenja. »Jaz sem v redu, ti nisi v redu.« https://sl.wikipedia.org/wiki/Asertivnost

Seveda stric nebi bil stric, če nebi v svoji specifičnih teatralni prispodobah Cankarjevskih Podob iz sanj,
(»Podobe iz sanj v resnici niso podobe iz sanj, ampak so »poetična domišljija človeka, ki iz budnega stanja prehaja v sanjske podobe« (211) http://koridor-ku.si/literatura/ivan-cankar-podobe-iz-sanj/ )

poleg “odzadnega strica” omenil tudi nekakšnih “tet”, ki naj bi svojo “tetovsko” vlogo “izpolnjevale” nekje iz … nimam pojma iz kje, kako in zakaj.

Teto vsi občutimo kot drugo mamo. Takrat je teta nenadomestljiva sogovornica, glede na to, da ve veliko več od dekletovih prijateljic in spet ne bo kaznovala za vsako napako, kot bi to mogoče naredila mama. Teta je navdušena, ko izve, da se je “zlato tetino” naučilo voziti kolo, dobilo petico iz matematike ali napisalo najboljši spis. Biti teta pomeni biti mama nekomu, ki ni tvoj otrok, biti prijateljica, inspiracija in vzor v očeh nekoga.  https://zastarse.si/otroci/njeno-visocanstvo-teta/

Če premislim, je »biti teta« pa res ena »nobel« zadeva, pa naj bo »v ospredju« ali v »ozadju«.
Pa pustimo tole »stricovje in tetovje« tam daleč, v »podobah iz sanj« zasanjanih posameznikov, in se posvetimo realnosti ter resničnim problemom našega bivanja.

Človek si nebi misli, da bi imeli, ob toliko vode kot jo je pod nami, težave z nemoteno skrbno z vodo.
Neverjetno, a žal zelo resnično je dejstvo, da med 30 in 50% prebivalcev naše občine živi na poplavnem območju, pitne vode v pipah pa ni vedno in povsod. Saj prizadevanja za iskanje ustreznega vodnega vira občini ne gre oporekati. A možnosti so širše , hitrejše in dolgoročnejše.

Res je, da je trenutno v teku vrtina »Mali Obrh« in rezervna vrtina na »Devinu«, a kaj če se nam zgodijo Čolniči«( dolžina rovov 3,3 +2,8 km rovov, 61 m globine, 10-15 m pod nivojem cerkniškega polja), ker so bili odkriti tokovi vode iz snežniškega območja, ki bi zadostovali za nadomestni vodni vir. A očitno imamo veliko smolo in v vzorcih vode so bile najdene koliformne bakterije in vzorci niso bili skladni s pravilnikom o pitni vodi.

In jama Mali Obrh, kot potencialni vir pitne vode je dolga 305 m, zadnja analiza vode je bila opravljena v letu 2018, za raziskavo jame pa se potrebuje profesionalnega potapljača.

Položaj ni rožnat in garancije, da nam bosta ta dva vira zagotovila dovolj ustrezne vode ni.
So bile pa 28. 3. 2019 (predavanje Hidrološke raziskave za novi vodni vir Loška dolina-Cerknica, prof. Kržič, geolog g. Hočevar) omenjene tudi hitrejše rešitve, ki bi nam pomagale prebroditi stisko s pomanjkanjem vode v naših pipah. 

Kot mi je znano, naj bi za tovrstne rešitve na občini vedeli že pred časom, a …. .

Izpostavljene rešitve, da občani Loške doline nekako pridemo do nemotene oskrbe s pitno vodo, so bile naslednje:

1.      Priklop na ti. »bloško« vodo na Bloški polici (do tam bi morali položiti ustrezne cevi in dobili bi dostop do ogromnega vira čiste pitne vode nad katero leži bloška planota). Vsaj tako nekako je bilo povedano.

2.      Srednjeročna in dolgoročna rešitev je nadaljnje iskanje ustreznih vodnih virov na območju naše občine in spremljanje vodostajev. Seveda tudi to vsakoletno nekaj stane, a le tako  imamo sploh možnost, da pridemo do lastnega (dodatnega) vodnega vira, ki bo ustrezne kakovosti in bo imel ustrezno količino vode.

3.      Zgraditi je potrebno vodohram za X dni, če naj bo zagotovljena nemotena oskrba z vodo tudi v času pomanjkanja le-te.

4.      Nenehno pa je potrebno spremljati vse površinske in podzemne vode in tudi skrbeti za čiščenje jam in vrtač.

To so v kratkem predstavljene rešitve, katerih realizacija bi rešila eksistenčni problem prebivalcev Loške doline pri oskrbi z vodo.

Ker se v ti. »lokalnem dvoru« ne kaže pretiranega interesa, da bi na ta način pristopili k reševanju te vodooskrbne problematike, sem na seji 23. 5. 2019 predlagala, da naj Komisija občinskega sveta za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja obravnava to problematiko, da te zadeve podrobno preuči in rešitve poda v presojo in potrditev občinskemu svetu. V proračun za leto 2020 pa naj se potem vključi potrebna sredstva, da se bo zagotovilo nemoteno oskrbo občanov z vodo.

Glede na odziv župana na sami seji, da »g. Kržič niti slučajno ne bo dopustil, da bi ljudje hodili v jame čistiti smeti«, pričakujem, da v tem mandatu s »tovrstnim reševanjem naše vodooskrbe« ne bo nič, saj je bilo evidentno, da se »noče slišati, da mora občina zagotoviti denar za izvajanje čiščenj v jamah s strani jamarjev, na površini pa vrtače lahko čistijo prostovoljci pod strokovnim vodstvom«. 

Vsekakor pa nimam veliko upanja, da bi se priključili na »bloško vodo«, saj je bilo že na samem predavanju, s strani predstavnikov občine Loška dolina, izraženo zelo negativno stališče do tovrstne rešitve (v smislu, da nam bo sosednji župan zapiral vodo, če mu jo bo primanjkovalo), čeprav je (vsaj po mojih neuradnih informacijah) sosednji župan menda sam podal pobudo, da se vodooskrbo v naši občini lahko razreši tudi na tovrstni način, z njihovo »pomočjo«.

No, pa razumi če moreš.  Verjetno bo kar držalo, to kar je napisal Ivan Sivec v Malih Butalah:

«Za nas je glavno načelo: samo, da je naš.«
»Kako? A ni glavno, da je pošten, da kaj pametnega prispeva za Male Butale?« se je spraševalo ljudstvo.
»Ne, glavno je, da je naš.«

»Ampak naš sploh ni tak kot vaš?« so bili nekateri ob tem vidno zmedeni.

»Saj v tem je tudi vsa težava. Če bi bil vaš naš, bi bilo vse v redu.«

Tako, kot se je s sistemom začelo, se je tudi nadaljevalo in je še dandanes. Vsem je jasno ko beli dan, da je glavno samo to, da je ta in ta naš. Če pa ni naš, je zagotovo vaš, kar pa je tako hudo narobe, ker je tako lahko ogrožen ves sistem. 
Če bi bili vaši naši, bi bilo res precej lažje vladati, a kaj – zahudiča!- ko pa so to v Malih Butalah že imeli tedaj, ko sistema še ni bilo!«

In tako bo očitno še naprej,
»če bi rešitve predlagal naš, ki bi bil vaš, bi rešitev izpeljal naš, v dobro vseh nas.«

In ob vsej tej »zmedi« se v Malih Butalah ukvarjajo še z »iskanjem častnoobčanskih korenin«.

»Minila sta leto in dan in še trije dnevi povrhu, pa se je zgodilo, da je nekdo med vladarji opazil, da v Malih Butalah nimajo več korenin. … Zato so napotili sedem občinskih mož, da so šli po svoji mili deželi, malce pogledat kje naj bi se izgubile. … Župan se niti v svoji prirojeni bistroumnosti ni zavedal, kako hudo nalogo je naprtil možem na ramena. … Komisija vseh sedmin (petih) mož je zato v poročilu napisala :
» Mladi so usmerjeni povsem zahodno, srednja generacija južno, starejši pa v smeri diatonične harmonike.« …
»No pa dajmo in skupaj zapojmo eno po domače! Tako, po starem , kot so delali naši pradedje in njihovi sodobniki.« …

Ker je bil tudi župan dober pevec, je bil takoj za to. In ker jih je bilo skupaj ravno za malobutalski oktet, je bilo tako lepo kot na pogrebu. …

»Katero pa bomo?« je vprašal župan. … »Saj je vseeno, samo da bo naša.« …
In so zapeli Oprosti mi, pape. Domačo pesem za vse generacije.«

Oliver Dragojević - Oprosti mi pape

En prijazen »stricovski in tetovski« pozdrav (seveda iz ozadja) vam želim in upam, da je ta lokalni svet ravno toliko vaš  kot naš, v dobro vseh nas.

Strici so mi povedali Hotiza


“Svet je iz tira: o, prekletstvo in sram,
da jaz sem rojen, naj ga uravnam!”
William Shakespeare, Hamlet