ponedeljek, 18. februar 2019

KAVBOJCI IN INDIJANCI V ČASU IZGUBLJENIH SANJNo, pa smo doživeli nadaljevanje.

Lokalna odisejada se nadaljuje in je svoj »veliki pok« doživela na 3. redni seji občinskega sveta.

»Iz nič se je pojavila pega bleščeče svetlobe. Znotraj te ognjene krogle ja bil ves prostor. Z rojstvom prostora se je pojavil tudi čas…. Komaj je ognjena krogla nastala, se je začela razširjati, pa ne v nekaj, ampak preko vsega, saj vesolje je in je bilo vse in povsod. … Nenadoma se je vesolje razpihnilo …
V tej zgodnji fazi, ko je bilo vesolje staro 10 milijard bilijonov sekunde, se je vesolje igralo z eksotičnimi ustvarki, ki so hitro razpadali ali pa so se spremenili v druge delce... Ko je vesolje vstopilo v naslednjo fazo svojega življenja, je postalo pravo bojno polje…. Delci in njihovi anti delci so se neizbežno zaletavali in medsebojno uničevali. …« (https://dijaski.net/gradivo/ast_ref_veliki_pok_01)

Tako nekako je v prispodobi velikega poka potekalo bivanje v sejni sobi in razprava na občinskem svetu.

Tokrat za vse, ki na te sončne dni niste zdržali doma in si niste ogledali posnetkov sej občinskega sveta, kratko poročilo o dogajanju, ki žal nikoli ni in očitno tudi ne bo potekalo brez težav... brez samovolje in brez nepoznavanja zakonodaje… vsaj kar se nekaterih točk tiče.

Zgodila se je tudi , da je »igra proračunskega vesolja« z »eksotičnimi ustvarki« po posameznih postavkah, ki so po podanih pobudah za prerazporeditve »hitro razpadali ali pa so se spremenili v druge delce«. In tako je to »vesolje« postalo »bojno polje«.

Kar naenkrat  se je vse prelevilo v nekakšen  kavbojsko-indijanski spopad, ali kot opisujejo Čuki v svoji pesmi:
»Enkrat eden,
drugič drugi,
jih dobi po glav.

Človk ne ve pravzoprav za
koga nej sploh tm drži.

Prov zato se naše geslo zdej
tako glasi:

ZDAJ DIVJAJO VSI KAVBOJCI IN
INDIJANCI V ISTO SMER.

ENI BELI,
DRUGI RDEČI,

NČ NI VAŽEN SAM
DA MAMO MIR,
DA MAMO MIR,
DA MAMO MIR!«

Ja sam, da mamo mir...  in kako je vse skupaj sploh izgledalo?

Župan je ponosno »obelodanil«, da je »bil opozorjen«, da se prejšnja seja ni vodila v skladu s 31. členom poslovnika in da bo v nadalje ta člen upoštevan.

Naj navedem, kaj govori  ta 31. člen Poslovnika o »času«:
»….Razprava posameznega člana lahko traja največ pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut. ….«

Zanimivo… kot je znano slovenska zakonodaja (ustava) v našem Olimpu nekako ne pride do izraza in se jo večkrat (hote ali nehote tudi na tej seji) »pozabi«, potrebno pa se je do pike držati pravil, ki jih je spisala naša lokalna »veja oblasti«.

Hmmm… človek se vpraša zakaj je kar naenkrat to pravilo tako zelo pomembno? Mogoče zato, ker ob vseh napakah, ki jih zaznam in vseh zadevah, ki bi jih rada preprečila ali popravila, res veliko govorim in po mnenju nekaterih »pametujem«. In ti posamezniki ob mojem izvajanju zavijajo z očmi. Zato sporočam, da bi z veseljem utihnila in bom utihnila takrat, ko se dogajanje na Olimpu ne bo odvijalo v škodo občanov Loške doline.

No ja, nobene panike, se strinjam – pravila so zato, da se jih držimo. Če na seji posamezni svetniki ne bomo uspeli podati svojih predlogov, pomislekov ali nasprotovanja posameznim predlogom, jih bomo pač posredovali  javno in pisno, kar pa bo pogojevalo tudi pisne odgovore, ki jih bo potrebno pripravljati v občinski upravi.

To seveda zame ne predstavlja težave, pomeni le, da bo potrebnega več vloženega dela s strani občinske uprave, kar pa navsezadnje tudi ne bo nič narobe.
Pa pojdimo naprej lepo po vrsti (…kot so hiše v Trsti)

Točka 3 - večnamenska športna dvorana:

Glede športne dvorane« je bilo že precej povedanega, pa vseeno velja povedati, da sem pri tej točki predlagala še pet dodatnih sklepov, in sicer:

1.      »Občina Loška dolina nemudoma (oz. najkasneje do 28. 2. 2019) objavi sklep o začetku postopka za spremembo odlokov o občinskem podrobnem prostorskem  načrtu za območje ZUP ST 21CDi-del, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta 6.10.2016 in sočasno tudi za spremembo OPPN, kjer je planirana postavitev večnamenske športne dvorane.«

Za pojasnilo bralcu naj navedem, da navedeni OPPN ureja ureditev območja med obvozno cesto in obstoječim asfaltnim igriščem. Sprememba tega OPPN je potrebna, da se na to območje umesti objekt športne dvorane in se z gradnjo ne posega na površine stadiona ob šoli.
S strani župana in občinske uprave je bilo pojasnjeno, da sklep o začetku postopka za naveden OPPN ŽE PODPISAN  in je  postopek ŽE  ZAČET, zato sem tej navedbi verjela in  navedeni predlog sklepa UMAKNILA.

Zato ob tej priložnosti, glede na izjavo župana, da je postopek sprememb že začet, POZIVAM ZAINTERESIRANE, DA SPREMLJAJO, KDAJ BO POTEKALA JAVNA RAZGRNITEV ZA SPREMEMBE TEGA OPPN IN PODAJO SVOJE PREDLOGE, ČE S STRANI OBČINE PRIPRAVLJENI NAČRT NE BO USTREZEN.

Naj naštejem še naslednje sklepe, ki sem ga občinskemu svetu predlagala v sprejem

2.       »Občina Loška dolina nemudoma (oz. najkasneje do 28. 2. 2019) začne s pripravo natečajne naloge s prilogami za izgradnjo večnamenskega športnega objekta.«
Predlagani sklep JE BIL IZGLASOVAN.

3.      »Občina Loška dolina je dolžna natečajno nalogo s prilogami, pred začetkom postopka za izbor projekta, uskladiti s športno zvezo Loška dolina, predstavniki kulturnikov in osnovno šolo, in usklajeno natečajno nalogo s prilogami, v obravnavo in potrditev predložiti še na občinski svet.«

Predlagani sklep JE BIL IZGLASOVAN.

4.      »Po potrditvi natečajne naloge na občinskem svetu  mora Občina Loška dolina preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije izbrati projekt za večnamensko športno dvorano z okvirnim izhodiščem višine  sredstev največ  3 mio EUR brez DDV.«

Predlagani sklep NI BIL IZGLASOVAN, saj je dobil le dva glasova podpore.

Glede na vse povedano in vse neskončne debate o ceni športne dvorane, se bojim, da bo cena spet dobila krila in poletela v nebo. Od tam pa ne bo več vrnitve. Torej 3.000.000 ni dovolj, koliko pa je dovolj… 5.300.000??? In zgodba se bo ponovila in nikoli odvila… očitno.

5.      »Župan je dolžan na vsako sejo občinskega sveta umestiti tudi točko: poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane.«

Predlagani sklep NI BIL IZGLASOVAN, saj je dobil le dva glasova podpore.
Torej aktivnosti v povezavi z večnamensko športno dvorano se bodo (ali pa tudi ne bodo) izvajale. Odgovore na to, kakšne so te aktivnosti, kdo jih izvaja, v kakšni fazi so, pa bo potrebno ponovno ČAKATI, PROSITI, ISKATI.

Uh, kako bi prav prišlo malo indijanske krvi… mogoče bi bilo sledenje in iskanje odgovorov tako malo lažje.

Več o poteku razprave in glasovanja pa si lahko ogledate na posnetku seje, ki bo predvajan na lokalnem TV programu.

Točka 4 - predlog odloka o proračunu za leto 2019

Podala sem naslednja vprašanja, pobude, predloge, ki se tičejo posameznih točk v proračunu:
1.      Sredstva za plače delavcev planirana za 8 oseb . V teku je razpis za še eno zaposlitev.

Ali je plan prenizek oz. zakaj je plan samo za 8 ljudi?
Odgovor občine: Ena zaposlena je dala odpoved, zato plan za 8 zaposlenih zadostuje.

2.      18026- Notranjsko primorske novice
Do sedaj je bilo sofinanciranje (poleg Radia 94 in še nekaterih medijev) tudi za novice in sicer simbolično 300 EUR. Sedaj pa še teh 300 EUR ni več. Zakaj je temu tako? Predlagala sem, da se to sofinanciranje, ki je že tako minimalno, pusti v proračunu.

3.      402405-Stroški prevoza v tujino (????)
Kaj je to oz. za kaj je teh 200 EUR?  Predlagala sem, da se teh 200 EUR in še 100 EUR iz postavke 402112 (protokol-župan) prerazporedi na postavko  18026 - Notranjsko primorske novice

4.      402405 – sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev , notarjev in drugih
Izpostavila sem, da so navedeni stroški razdrobljeni kar na štiri postavke po celem proračunu  (3000+12.500+600+3000 = 19.500 EUR).

Vprašanje je bilo, katere zadeve ima občina odprte na sodiščih in kdo jo zastopa v teh zadevah?
Odgovor občine: Na sodišču sta dve tožbi. V obeh je občina tožena stranka. V obeh občino zastopa odvetnik Danilo Grilj.

Nadalje sem izpostavila, da glede na realizacijo v 2018 predlagam, da na postavki  402405 ostane le 2500 EUR, 10.000 EUR pa se prenese  na dejavnost izvajanja pomoči na domu (20005). S tem pa naj se sorazmerno zniža prispevek na uro  vsem uporabnikom pomoči na domu.

5.      1003- javna dela
Vprašanja, ki sem jih postavila:
a)      Zakaj ni občina prijavila nekaj javnih del za program »družabništvo starejšim na domu«, ki bi izpolnjevalo pogoje za javna dela, saj se to ne izvaja kot tržna dejavnost, za občane pa bi bilo brezplačno. Nekomu pa bi toliko pomagalo, da mu nebi bilo potrebno iti v domsko varstvo. Občina pa bi morala prispevati le 45% za njihove plače. 
b)     Zakaj občina ni prijavila javnih del na področju komunale?

Povedala sem, da vem, da je sedaj prepozno, saj so prijave, zaradi porabe sredstev zaprte že s 7. 1. 2019, v naslednjem letu pa pričakujem vsaj 10 javnih del na teh področjih.

6.      1103- oskrba zapuščenih živali
Predlagala sem, da se v proračun umesti še dodatna postavka »sofinanciranje pri sterilizacijah in kastracijah mačk in psov  iz naše občine«. Postavka naj bo v višini 2000 EUR, sofinanciranje v višini 50% posega. Občina naj preko javnega naročila izbere veterinarja, ki bo izvajal te subvencionirane posege. V pogodbi pa naj dorečejo tudi pravila.

Denar naj se prerazporedi iz postavk:
402112- protokolarna darila (župan) – 1000 EUR
412000- tekoči transferi  nepridobitnim organizacijam in ustanovam  (izvedba protokolarnih dogodkov) - 1000 EUR.

7.      13008 –zimska služba
Realizacija v letu 2018 je bila 168.000 EUR, za 2019 pa ste postavko še znižali na 120.000 EUR. Že za ta višji znesek so informacije, da je prenizek in da je komunala prosila več, da bi lahko tudi odvažali sneg iz vasi, pa ga občina že lani ni odobrila. Zato je bilo, glede na količino snega, lani v vaseh kar hudo. A ne po krivdi komunale.

Zniževati ta znesek je neodgovorno. Predlagala sem, da se poviša na 200.000 EUR, v pogodbo z izvajalci pluženja pa je potrebno vključiti, da so obvezni tudi odvažati sneg, če komunala to odredi in vsaj v grobem odstraniti zidove snega na dvoriščih, ki ostajajo za plugom.

8.      15012 – subvencioniranje malih čistilnih naprav
V planu je le 2500 EUR, v letu 2018 pa je bila realizacija 0 EUR.

Povprašala sem naslednje:
Za koliko subvencij zadošča teh 2500 EUR?
Koliko je bilo v letu 2017 in 2018 vlog za subvencijo?
Če je bila kakšna vloga zavrnjena, sem prosila za pojasnilo zakaj?

9.      16020 – urejanje javnih  površin
V letu 2018 je bila realizacija 9006 EUR, za leto 2019 pa je plan le 5000 EUR.
Prosila sem za pojasnilo kaj se je v letu 2018 urejalo kar se letos ne bo?

10.  18013 – vzdrževanje in gradnja športnih objektov
V NRP-ju je predvidena postavka  NOGOMETNO IGRIŠČE v znesku 30.000 EUR. Predlagala sem, da se postavka preimenuje v PRIPRAVA NATEČAJNE NALOGE S PRILOGAMI IN Z ZAPS IZVEDBA  NATEČAJA ZA IZBOR  VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE . Gradnja nogometnega igrišča bi bila v tem trenutku, glede na spremembe OPPN za to območje, neupravičena. Zgradilo se ga bo lahko kasneje.

11.  20010 – družinski pomočnik
Ali je na tej postavki pomota, ker je bila v letu 2018 realizacija 10.222 EUR, za leto 2019 pa je plan le 1000 EUR?

12.  20007 – subvencioniranje stanarin
V letu 2018 je bila realizacija 13.622 EUR, v letu 2019 pa je plan  kar 19.500 EUR.
Ali je plan realen oz. čemu tako veliko povišanje plana?

13.  Kadrovski načrt za 2019-2020
Podala sem predlog, da se plan števila zaposlenih za nedoločen čas iz 9 zniža na 8.
Za določen čas se v letu 2019 potrdi strokovnega sodelavca. Število zaposlenih za določen čas, ki bi bili plačani iz EU sredstev, pa je lahko tudi višje od enega zaposlenega.
Odgovor župana: Kadrovski načrt je v pristojnosti župana in sam odloča koliko bo zaposlenih. Število 8 ne bo preseženo.

Veliko vprašanj in veliko predlogov se mi je odprlo ob prebiranju gradiva. Kaj se bo zgodilo z njimi bomo videli šele, ko dobimo na mizo končni predlog proračuna.
Žal pa me leta izkušenj učijo, da se najverjetneje ne bo zgodilo nič in bodo vsi predlogi končali v »črni luknji vesolja« (beri: v košu).

Minila bo še ena seja, sprejet bo še en proračun in »življenje bo šlo naprej«, tako kot so si glave »lokalnega Olimpa« zamislile. (Pa ne pozabimo: posledice pa bomo slej ali prej občutili vsi).
Orlek - Življenje gre naprej

In nato se je seja nadaljevala s točko 5.

Točka 5 - cene vrtca
Ok, razumem, da se cene dvigujejo zaradi sprejetega sporazuma z Vlado RS o dvigu plač v javnem sektorju.  To je dejstvo, ki ga ni moč spregledati in je dvig cen potrebno potrditi.
Je pa nezaslišano, da se kljub očitno »veliki želji« po upoštevanju pravil,  priročno po svoje razlaga prepoved retroaktivnosti,  ki dovoljuje, da začnejo cene veljati šele  po potrditvi in ne za nazaj.

Torej dvig cen je občinski svet potrdil dne 14. 2. 2019, ljudem pa se bo nove cene obračunavalo že od 1. 2. 2019.

Na navedeno dejstvo sem pred glasovanjem opozorila in predlagatelja pozvala, da naj razliko v ceni od 1.2.2019 pa do 14.2.2019 (dan potrjevanja novih cen) vrtcu pokrije proračun občine, nove cene pa za starše veljajo od 15.2. ali  od 1.3.2019 dalje.

Tega mojega opozorila ni »slišal« skoraj nihče. Kakšno obrazložitev sem dobila pa bolje, da ne navedem (jo lahko slišite v posnetku seje).

Skratka, s 5 glasovi ZA je bilo izglasovano, da cene veljajo za nazaj, od 1. 2. 2019. Svojega glasu k temu nisem prispevala, ker menim, da sprejemanje cen za nazaj ni pravilno, vsekakor pa za uporabnike storitev tudi ni korektno.

Prešli smo na točko 6.

Točka 6 - cene za storitev pomoči na domu
Obrazložitev dviga cen enaka in tudi »problem« potrjevanja cen za nazaj, identičen.
Je pa tule vseeno ena specifičnost. Center za socialno delo je gradivo za dvig cen na občino poslal že 18. 12. 2018, gradivo za občinski svet je bilo pripravljeno že 8. 1. 2019, seja občinskega sveta je bila 15. 1. 2019, a tega gradiva župan ni dal na dnevni red te seje, da bi se cene še pravočasno potrdile in veljale od 1. 2. 2019 dalje.
Na sejo je bilo gradivo umeščeno šele 14. 2. 2019, z veljavnostjo cen »za nazaj«.  Bralec naj sam presodi, kako ocenjuje zgoraj navedeno.

Ostale točke dnevnega reda bi, zaradi dolgosti zapisa, preskočila in prešla samo še na zadnjo točko dnevnega reda – pobude in vprašanja.

IZPOSTAVILA BI VPRAŠANJA IN POBUDE, KI SEM JIH IZPOSTAVILA:
1.   1. Naprošam za seznam odvetnikov/družb, ki so občino zastopale od leta 2010 pa do danes.
2. Koliko postopkov javnih naročil je bilo za občino izvedenih v preteklem mandatu do danes preko zunanjih izvajalcev, ki so ta naročila izvajali?
Kako so bili ti izvajalci izbrani?
Kateri so bili ti izvajalci in kakšna je bila vrednost posamezne pogodbe za izvedbo posameznega javnega naročila?
3.     3. Predlagala sem, da občinski svet sprejme sklep, da se na prvo naslednjo sejo povabi prof. Mateja Kržiča z zaprosilom, da kot raziskovalec (jamar) predstavi ugotovitve in predloge glede vodnih virov, kaj bi bila morebiti ustrezna rešitev, da rešimo problem z zagotavljanjem zadostne količine vode.
Na to sejo naj se povabi tudi predstavnike komunale.
Občina je namreč v NRP planirala 10.000 EUR za geološke raziskave za iskanje vodnih virov, torej za iskanje nečesa  o čemer imajo jamarji neposredne podatke.
4.      4. Predlagala sem, da župan skliče ZBOR OBČANOV na Ogradah in se pogovorijo glede projekta doma starejših.
Predlog je vključeval tudi obvestilo svetnikom, da se lahko tega zbora udeležijo in slišijo razpravo, če želijo.
Predlagam, da se zbor skliče na samih Ogradah, da se bo zbora lahko udeležilo čim več prebivalcev Ograd.
Sočasno sem podala obvestilo, da smo se nekateri svetniki, na lastno pobudo, sestali  z g. Imperlom, predstavnikom investitorja doma starejših, kjer smo se z njim tudi dogovorili, da se bo odzval morebitnemu vabilu na zbor občanov na Ogradah. Zato sem predlagala, da se na ta zbor povabi tudi njega.
5.    5. Podala pa sem tudi vprašanje ali je župan že sklical prvo sejo nadzornega odbora, da se konstituirajo in začnejo z delom, saj so bili imenovani že 15. 1. 2019.

Ja,  bilo je kar naporno. Gradivo je pregledano, sklepi so izglasovani (ali pa tudi ne).

Zdaj pa je na lokalni veji oblasti:

-        - da naše predloge in pobude upošteva (»ali pač ne«),
-         -  da pripravi odgovore, na postavljena vprašanja (upam, da ne bo tudi tu – »ali pač ne«),
-          - da razišče ali je določanje cen »za nazaj« zakonito in nas ne bo presenetila še kakšna tožba itd.

Močno upam, da me bo vsebina na listih gradiva, ki bo pripravljen za naslednjo sejo (potrjevanje proračuna) presenetila in bom z veseljem ugotovila, da so predloge  upoštevali in bo to znak, da se mogoče pa le počasi bližamo k skupni točki… delati dobro za VSE občane Loške doline.

Pa naj za konec dodam še v mojem nekoliko književno obarvanem slogu…

Se spomnite tiste sosedove mačkice iz »Športne zgodbe o jari kači oz. o volku in šestih (ali sedmih) kozličkih« in »pameti« posebnega izgleda, ki je imela »štiri tačke in siv kožušček« iz zgodbe »Vse se da ali kako so si Butalci omislili pamet (po dolinsko)«?

No, naj vam sporočim, da je bila po zaključku zgoraj opisane seje na parkirišču opažena še ena, sicer precej preplašena, mala tigrasta in kratkorepa lovilka »malih sivih pameti«.

In samo upamo lahko, da njene mačjelovske veščine niso najboljše in njena prisotnost ne bo pripomogla k popolni eliminaciji kosmate »pameti« posebnega izgleda.

Mogoče bi bilo dobro, da v proračunu dogovorimo še »briketno prehrano« za mačovje, ki se potika okoli »lokalnega Olimpa« in to obravnavamo kot »preventivni ukrep«… se razume, izključno po ISO standardu.

 Naj zaključim z mislijo, ki pojasnjuje zakaj je vredno vlagati toliko napora za boljši skupni  jutri:

"Človeka osrečijo njegovi lastni napori, brž ko spozna potrebne prvine za srečo - preproste užitke, določeno mero poguma, nesebičnost,
ljubezen do dela in predvsem čisto vest.
Zdaj sem prepričan, da sreča niso le prazne sanje."
[George Sand]

ZELENA DEŽELA - Official video

nedelja, 10. februar 2019

SPLETKE NA OLIMPU ALI LOKALNI OLIMP PO DOMAČEVsaka sredina premore svoj Olimp, kraj bivališča dvanajstih bogov, ki uravnavajo človeška življenja.

V nekaterih sredinah je bogov nekaj manj, v nekaterih nekaj več in tudi višina te gore ni povsod enaka.

Po grški mitologiji bogovi  Zevs, Pozejdon, Hades, Hera, Erida, Ares, Atena, Apolon, Afrodita, Hermes, Artemida, Hefajst, krojijo vsakdan smrtnikov in vsak je »pristojen« za nekaj. So vsemogočni in nadnaravni, istočasno pa imajo človeške lastnosti. So ljubosumni, pošteni, zavistni, dobri ali hudobni, zli, lepi in grdi. (https://www.youtube.com/watch?v=c2L-OlFQvV8)

Zmeda na zemlji, med smrtniki, je njihovo delo.

Hermes je zadolžen za komunikacijo in obveščanje (glasnik bogov), ki svoje aktualne novice razširja po dvornih sobanah Olimpa.

Zadnje čase so njegova poročila precej dolgočasna in nujno potrebuje nekaj akcije, da se aktualnost dnevnih novic poveča. Vsi bogovi Olimpa so precej zdolgočaseni, saj jim življenje teče mirno, brez pomanjkanja, z neomejenimi količinami nektarja in ambrozije.  V svoji zdolgočasenosti iščejo zabavo, saj je nezadovoljstvo vedno večje.

Zeus, glavni bog Olimpa, ki s svojo jezo na zemlji vsake toliko časa povzroči hude nevihte, za popestritev življenja predlaga ples v maskah. A predlog ne požanje prav velikega navdušenja. Bolj godrnjanje in nezadovoljstvo nad spremembami, ki jih prinese napor maskiranja in preoblačenja. 

Zdolgočaseno godrnjanje se nadaljuje po dvornih sobanah.

Nekoč dobijo preblisk, da bi bilo strašno zabavno, če bi nekaj časa živeli kot ljudje. Ljudje imajo namreč vedno dovolj problemov v borbi za preživetje in jim nikoli ni dolgčas.

Trpijo, umirajo, se prepirajo… skratka pestro in živahno je življenje smrtnikov.

Zeus dobi zanimivo zamisel, da bi bila čudovita popestritev njihovega dolgočasnega življenja, organizacija poroke med prikupno morsko nimfo Tetido in Pelejem. To pa zelo razveseli Hermesa, ki si dogovori celo za neposredno reportažo s prizorišča poroke.

Priprave so se začele. Prelepe boginje so svoje božanske glave zaposlile z mislimi, kaj obleči za ta veličastni dogodek in po dvornih sobanah je završalo od navdušenja.

Seveda pa vse priprave in navdušenje nad njimi, nikakor niso mogle miniti brez težav.

V boginji Eridi, boginji prepira, se je oglasila vsa njena prepirljivost. Začela je spletkariti in razmišljati, kaj storiti, da zaneti prepir. V žaru razmišljanja, kako čim bolj spreti vse naokoli, se je odpravila na Zemljo. Na tržnici je ukradla dve jabolki in nato z užitkom poslušala spor, ki ga je med prodajalcem in stranko zanetilo njeno dejanje. V svoji navdušenosti, ob videnem, je eno jabolko snedla, z drugim pa se je vrnila v svoje sobane na Olimpu.

Prepirljivka je s svojo spletko nadaljevala.

Z zlat iglo je v jabolko napisala »NAJLEPŠI!« in jabolko spremenila v težko, zlato jabolko, saj imajo bogovi pač zmožnost, da sebe in stvari poljubno spreminjajo.

Poroka se je začela.

Vse boginje, bogovi, polbogovi, nimfe in še kdo, so bili zbrani v plesni dvorani. Ravno je potekala živahna zabava s smehom in plesom, ko se jim je pridružila tudi boginja prepira. Spletkarka je poznala šibke točke vseh boginj in bogov, zato se približa trojici lepih boginj:  Heri, Afroditi in Ateni, ter jim ponudila zlato jabolko z napisom »NALJEPŠI!«.

Vse tri so se v en glas začudile: »Zame?« Jabolko pa se je zakotalilo po tleh in se ustavilo natančno na sredini med vsemi tremi  boginjami. 

Verjetno je sedaj vsem jasno, kaj se je zgodilo. Razvnel se je buren prepir med boginjami, katera med njimi si zaradi svoje lepote zasluži to jabolko ….. ja, tako smo »na veke vekov« dobili »JABOLKO SPORA«, ki zaneti marsikateri spor tudi na Zemlji.

Pa sestopimo iz  »tapravega« Olimpa in preidimo med smrtnike občine Loške doline.

V naših krajih je bila dobra letina tako okusnih jabolk vseh vrst, kot tudi bolj črvivih »jabolk spora«, ki iz lokalnega Olimpa, že kar daljše obdobje, nenehno padajo na Zemljo.  

Pa konkretizirajmo ta najnovejša črviva »jabolka spora«.

PRVIČ:
Športna dvorana.
Pred leti (2013) so si predstavniki občinskega sveta ogledali projekt (tudi finančno oceno) športne dvorane. Na željo lokalnega Olimpa, je ogled potekal za zaprtimi vrati, brez kamer in javne razprave (torej »na štiri oči«… no ja, bilo je malenkost več parov oči oz. glav z imeni in priimki).

Na tem ogledu je bilo s strani predstavnika lokalnega Olimpa rečeno: »Saj nisem zmešan, da bi gradili tako drago in neracionalno dvorano. Pod nobenim pogojem ne in takšne dvorane tukaj ne potrebujemo.«
A bi se moralo tukaj napisati, kdo je podal takšno izjavo in kateri nekdanji člani sveta so jo slišali?
In zato, dragi moji, od leta 2013, pa do volilnega leta 2018 o športni dvorani ni bilo govora.

Ko pa je očitno zmanjkalo »volilne municije«, se je to zadevo pompozno privleklo na plano, da se je pridobilo glasove mlajše volilne generacije, ki sodi v športne kroge in se trenutno še ne ubada s finančnimi zadevami, v smislu primerne cene in predvidenega stroška najemnine na uro (ki jo bodo morali seveda plačevati iz svojega žepa).

Tako se je taktično pri tej populaciji poželo odobravanje, pri drugi generaciji pa grozo ob misli, da gre za takšno predimenzioniranje (v gabaritih in financah), ki ga nismo sposobni obvladati, ob zavedanju nujnosti investiranja v nemoteno oskrbo z vodo in še kaj življenjsko pomembnih dobrin.

Potem pa se najdejo še »slepo zaverovani v pravilnost in božanskost dejanj na lokalnem Olimpu«, ki z visokimi toni (in ne preveč izbornimi besedami) poskušajo izsiliti pozitivno mnenje o nerazumnih odločitvah Olimpa... in tako postaja začinjeno »jabolko spora« vse večje in tudi vse bolj gnilo.

Za nameček se sedaj, v letu 2019, dobi v obravnavo (za sejo občinskega sveta 14. 2. 2019) proračun, v katerem finančnih sredstev za izgradnjo športne dvorane sploh NI PLANIRANIH.

V eni od točk dnevnega reda, pa je predložen tudi predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel občinski svet: »Občinski svet Občine Loška dolina sprejme sklep, da se nadaljuje s postopkom izbire izvajalca izgradnje večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu
Ob tem je navedeno v  obrazložitvi, da so svetniki 4. 1. 2019 posredovali poziv, da župan nemudoma začasno zaustavi vse aktivnosti v zadevi izgradnje športne dvorane in da mora sedaj občina v ustreznem roku sprejeti odločitev o izbiri oziroma zavrnitvi vseh ponudb.
Predhodne odstavke je vredno še enkrat prebrati, saj človek ne more verjeti, kako se (in zakaj??) poskuša odgovornost prelagati na nepristojne. Ob tem pa se še vedno poskuša v javnosti prikazovati, kako je župan z občinsko upravo vnet zagovornik izgradnje športne dvorane, sočasno pa sam ne planira niti EUR-a v proračunu, da bi to vnemo tudi potrdil z dejanji.

Hmmm… boginja Erida je bila očitno spet na delu.

Nima smisla še enkrat pojasnjevati, da je imel župan čas (brez kakršnihkoli posledic),  zaustaviti javno naročilo med 4. 1. in 10. 1. 2019, pa tega ni storil. Sedaj pa se išče rešilno bilko (v smislu »NIČ KRIV«), ki je zakon o javnem naročanju ne podaja in se odločitev o zavrnitvi vseh ponudb prelaga v sprejem na občinski svet, ki te pristojnosti sploh nima. 

V 90. členu ZJN-3 so namreč določeni možni načini zaključka postopka:

Ustavitev postopka je možna do roka za oddajo ponudb. To opcijo je imel župan do 10. 1. 2019, ko je 4. 1. 2019 dobil poziv svetnikov. Očitno pa je ni izkoristil. Je za to vzrok v nepoznavanju področne zakonodaje ali... ?

Sedaj pa mu ostaja le opcija  zavrnitev vseh ponudb (ali pa izbor izvajalca, če se bo tako odločil), ki jo občina lahko izvede na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb. Če bo naročnik/občina-župan zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek, obvestiti ponudnike ali kandidate

In kdo sprejme odločitev o ustavitvi postopka ali o zavrnitvi vseh ponudb?

Tisti, ki sprejme tudi sklep o začetku postopka in o izboru tj. župan, ki se odloča na podlagi ugotovitev komisije, katera predhodno preuči vse ponudbe. Nikakor pa te odločitve ne sprejema občinski svet, ki v postopku niti ne sodeluje, niti nima vpogleda in ne preučuje ponudb.

Torej, kaj se poskuša s takšnimi mahinacijami dokazati?

Neznanje,  poskus razbremenitve odgovornosti ali mogoče norčevanje iz članov občinskega sveta? Naj se vsak sam odloči, katero obrazložitev (ali pa mogoče kar vse tri) bo izbral.

Tako pač govori zakonodaja, ki se jo je potrebno držati tudi v Občini Loška dolina. Zato naj se sedaj odgovorna oseba na občini (BREZ  BREZPREDMETNEGA SKLEPA OBČINSKEGA SVETA) odloči kot hoče in išče ustrezne razloge za zavrnitev vseh ponudb, kjer in kakor hoče, saj je tovrstni način poslovanja na tem lokalnem Olimpu že kar precej domač in poznan.

Občinski svet svoje predloge poda ob prvi obravnavi proračuna (katerega priprava je v pristojnosti župana) , kar se (oz. naj bi se, kar se uresniči v zelo malo primerih) upošteva v popravkih do končnega predloga proračuna. Nato je odločitev na občinskem svetu ali proračun sprejme ali zavrne.

Pa pojdimo kar k naslednjem »jabolku spora«.

DRUGIČ:
Dom starejših občanov na Ogradah. Že veliko povedanega, veliko napisanega, veliko neodgovorjenega. Počakajmo na odgovore in videli bomo, kako se bo zgodba zapletala, razpletala in zaključila.

TRETJIČ:
Razpis za zaposlitev v občinski upravi za nedoločen čas, še enega »strokovnega sodelavca« v sobanah lokalnega Olimpa. Mar se res (glede na videno, znano in občuteno) potrebuje še enega zaposlenega in z notranjimi prerazporeditvami in racionalizacijo (seveda ob ustreznem vodenju in znanju) ni možno pokriti vseh nalog?

Verjetno so v tem trenutku rešitve mogoče, le domisliti se jih je potrebno. Je pa res, da je tudi v tem primeru potrebno poznati notranje procese, obremenitve zaposlenih in organizacijo dela, kar pa na dvoru ni zaznano kot največja odlika.

ČETRTIČ:
Veste kakšen postopek vas s strani lokalnega Olimpa lahko še doleti?

Razlastitev zemljišča.

 Ja, prav ste prebrali.

»Ureditev hodnika za pešce Pudob-Marof«….

Obrazložitev v osnutku proračuna 2019: »V letu 2017 oziroma 2018 smo nameravali izpeljati postopek razlastitve zemljišča, vendar je postopek bolj dolgotrajen kot smo predvidevali, zato nameravamo to izpeljati v letu 2019. …Za eno ne odkupljeno parcelo izvajamo postopek razlastitve.«

Ja, zato imamo občino, da se nad nekatere spravlja z razlastitvami, z drugimi pa se poskuša dogovarjati in se z njimi sklepa pogodbe o plačilu nadomestila.

»Glede na dejstvo, da še nismo dosegli dogovora z Agrarno skupnostjo Kozarišče o odkupu zemljišč, na katerih so vrtine in črpališče v Kozariščah, zato ima občina sklenjeno pogodbo za plačilo nadomestila za uporabo navedenih zemljišč. Letni strošek je 2000 EUR.«

Pa, da ne bo navedeno narobe razumljeno. Poudarek je namenjen neenaki obravnavi subjektov (in ne zato, ker občina plačuje najemnino). Težava je v tem, da se za nekatere (iz razloga izgradnje obcestnega pločnika) vodi postopek razlastitve, v primeru črpališča vode (ki je javno dobro), pa se plačuje najemnino.

 Ali gre za enakopravno obravnavo vseh občanov, naj presodi vsak sam.

PETIČ: 
Tegale »jabolka spora« pa bodo »zelo veseli« prebivalci vasi Pudob.

V letu 2019 namerava občina »sredstva v višini 15.000 EUR nameniti izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za obnovo vodovodnega odseka skozi vas Pudob. Pričetek gradnje pa je predviden v jesenskih mesecih.«

Zelo dobro planiranje, ni kaj. Kanalizacija in kabli so ravno urejeni, vse je asfaltirano. Jeseni pa se bo »ponovilo vajo« še z vodovodom in ponovno porušilo mir ter nemoten dostop do dvorišč (za nekaj mesecev).

Saj ne, da prebivalci Pudoba ne potrebujejo prenovljenega vodovodnega omrežja, a za to se je vedelo že ob planiranju kanalizacije, pa so nekomu misli očitno ušle drugam. Mogoče k razlastitvam in podobnim zgodbam in zato za pravočasno razmišljanje o planiranju sočasne prenove vodovoda in kanalizacije ni bilo »več prostora v glavi«.

Žalostno, kako se troši naš skupni javni denar in preizkuša živce občanov.

V osnutku proračuna je še veliko takšnih »cvetk«, ki se jim mogoče posvetimo kdaj drugič, saj je sedaj informacij in posledično razburjenja, že preveč.

Pa se vrnimo na Olimp.

»Hermes je odlično izpolnil svojo nalogo.

Bogovi tam zgoraj so si že meli roke. Vse skupaj so seveda vzeli za zabavo in kar tekmovali med sabo, kdo bo bolj vplival na dogajanje na Zemlji.

Smrtniki. Točno tako. To je bila prava beseda … In še kako bodo plačali zaradi tega!

Na Olimpu so se bogovi  valjali po tleh od smeha, tako všeč jim je bila ta zabava. V naslednjih desetih letih je stvar postajala vse manj smešna, ampak v tistem trenutku razen Kasandre in Helenosa tega nihče ni vedel.

Zdaj pa jih pustimo pri miru in naj si sami pomagajo. Saj ne moremo nič spremeniti, kar se je zgodilo pred več tisoč leti.

Danes smo ljudje bolj razumni, zato se nam ni treba bati, da bi se kaj takšnega ponovilo.« (str. 101, 102, 103)
(povzeto po: Bottet, Beatrice; Spletke na Olimpu)

MAR JE TEMU RES TAKO?
Za vse, ki vas grška mitologija zanima, si lahko več informacij pridobite na spodnjih naslovih:
            

torek, 5. februar 2019

DOLCE FAR NIENTE (sladko brezdelje) V DOLINI TIHI - DO KONCA IN NAPREJ


DOLCE FAR NIENTE (sladko brezdelje) V DOLINI TIHI - DO KONCA IN NAPREJ

Se nekako ne morem odločiti ali imamo v tej dolini srečo ali smolo. Ali naj vidim naše bivanje v rožnati barvi na belem puhastem oblaku ali v črni kuhinji, ki je nekje v globinah naših kraških jam? Vse skupaj se zdi kot življenje med nebesi in peklom.

Kako ohraniti optimizem in upanje v naše potenciale razvojnih možnosti in preživetja?
To je v teh dekadentnih časih vrednot, idealov in vrlin, pač stvar odločitve vsakega posameznika (osebne percepcije) in tudi stanje ogromnega napora.

Če pomislimo, da je naša dolina »rodila« celo nekakšnega ti. "Robina Hooda", ki je deloval predvsem v Dravski banovini med obema svetovnima vojnama, potem lahko rečemo, da v tej »dolini tihi« le nismo čisto  neopazni in pozabljeni v zgodovini in res nismo brez prihodnosti.

Starejše generacije se še spominjamo, ko je ta »naš Robin Hood«, v njegovih zrelejših letih s svojo barko zaplul po mirnih vodah življenja, si ustvaril družino in ob koncu kariere, opravljal službo varnostnika v našem največjem lokalnem podjetju.

Še zdaj mi odzvanja njegov glas, ko se je oglasil na telefon:
» Pozdravljeni, tu laaaastnik tovarne ….«.
V svojem pozdravnem nagovoru je vedno »elegantno« zamenjal  besedo »varnostnik« z »laaastnik« in je s tem je privabil smeh pri poslušalcih in kličočih. In življenje je mirno teklo naprej.

Vedno je imel »v rokavu« veliko zanimivih zgodb, ki jih je z veseljem pripovedoval.  Glas je prispel tudi do pisateljev Remica in Dimiča, ki sta po njegovih pripovedovanjih napisala tudi knjigo »Tone Hace – car slovenskih tolovajev«.

No, in takole smo v dolini dobili tudi čisto svojega »CARJA«, čeprav le med tolovaji.

Po tej knjigi pa je bil posnet  slovenski film »Do konca in naprej«. https://www.dailymotion.com/video/x2jljub
»Do konca in naprej je slovenski komično-kriminalni film iz leta 1990 v režiji  Jureta Pervanja po scenariju Nebojše Pajkića. Zgodba je postavljena v čas med svetovnima vojnama, ko mora policijski inšpektor Alojz Kranjc braniti zakon pred roparjem in lomilcem ženskih src Tonetom Hacem.« https://sl.wikipedia.org/wiki/Do_konca_in_naprej_(film)
 Opremljen je z  nepozabno Predinovo pesmijo  »Dolce far niente« ki dodaja še tisto smetano na vrh te »filmske torte« o življenju našega »tolovajsko«  znanega sovaščana. https://www.youtube.com/watch?v=nQUf5xWHS6c


 Kdo je bil ta sovaščan?
 »Tone Hace, slovenski kriminalec. *17. aprila 1917, Podcerkev, Loška dolina *
Rojen v vasi Podcerkev v Loški dolini. Njegov brat je bil Matevž Hace, politkomisar 14. divizije.
Tone Hace je bil kriminalec, ki je »deloval« med obema svetovnima vojnama, predvsem v Dravski banovini. Ker je ropal bogate, je dobil ugled neke vrste Robina Hooda.
Leta 1941 so ga ujeli. Sojenje se je začelo 31. marca 1941 pred velikim senatom okrožnega sodišča v Ljubljani, branil ga je Igo Gruden. Haceta je bremenila obtožnica dolga 48 strani. Sodišče je obsodilo Haceta na dve dosmrtni ječi in 196 let zaporne kazni. Večino časa je Hace preživel v zaporu v Ljubljani, Kopru, nato pa Trstu in na otoku Elbi. Leta 1946 so ga, verjetno na bratovo posredovanje, izpustili na svobodo. Do upokojitve je delal kot kuhar in kasneje kot varnostnik ter vratar.« https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Hace

Ja, tale naš sovaščan, s poklicem: zločinec (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Hace), je res imel zelo pestro in pestro življenje.

Bil je lomilec ženskih src, bil pa je tudi razbojnik, ki je življenju je storil veliko različnih nečednosti. Kar pa je najpomembnejše, je pa očitno premogel tudi veliko mero dobrodelnost, zaradi katere so ga ljudje spoštovali.

»Zakaj je razbojništvo zgodovinski fenomen?
Najprej in predvsem zato, ker je t.i. razbojništvo (delovanje skupin nasilnih oboroženih moških) lahko nastalo samo tam, kjer je bila oblast nestabilna, odsotna in šibka.
To pa je bilo možno pred »zmagoslavjem moderne nacionalne države«. Preden oblasti s svojim represivnim aparatom še niso zmogle nadzorovati vsega ozemlja, tudi zaradi pomanjkljive prometne strukture. Torej v »družbah pred obdobjem modernega kapitalizma«, ko je bila moč fizičnega nasilja tudi osnovni temelj ekonomske moči.
Hobsbawm razlikuje tri tipe razbojništva, plemenitega roparja ali Robina Hooda, hajduka ali upornika, gverilca ali maščevalca, vsak od njih pa lahko pride pod splošno kategorijo socialnega razbojništva.
Socialni razbojnik je torej veljal za zastopnika pravice. Za nekoga, ki ponovno vzpostavlja moralo in ima sebe za pravičnika, tudi v primeru, če deluje kot najokrutnejši maščevalec. In pri tem, pravi Hobsbawm, niti ni bilo tako pomembno to, ali so dejanski razbojniki res delovali v skladu s temi ideali, kakor pa to, da so utelešali socialne aspiracije in težnje po pravičnosti, ki so živele med ljudstvomhttps://www.dnevnik.si/1042729396
In takole nekako je prebivalstvo (še posebej ženska populacija) obravnavalo našega znanega  sovaščana, ki je bil specifičnega poklica: zločinec. S težnjo po pravičnosti (pa naj se to sliši še tako čudno), se je upiral oblasti in se zato priljubil ljudstvu.

Ne vem zakaj mi je v misli prišel tale Tone Hac. Mogoče le  zaradi uvoda v Predinovo pesem, ki pravi:
»Pred nami je častna naloga,
da vrnemo Dravski banovini to
kar je od nekdaj bila … oaza miru, reda in dela.«

Če parafraziram, nenehno tole besedilo, vedno znova,  slišim takole:
»Pred nami je častna naloga,
da vrnemo Loški dolini  to
kar je od nekdaj bila … oaza miru, reda in dela.«

Hacetovga Toneta  ni več. Njegovo življenje pa v filmu  »živi« naprej in nas opominja na pomembnost živeti pošteno in častno, v prizadevanju za skupno dobro.

In v prizadevanju za skupno dobro si lahko le sami pomagamo, da vrnemo Loški dolini to kar je od nekdaj bila… oaza miru, reda in dela.

Kaj se je zgodilo z »mirom« ne vem. Miru in sproščenosti v tem okolju že dolgo ni več čutiti.
»Red« je, pa tudi, če reda ni.
»Delo« …. ja, tega je pa (v tem okolju) na voljo vedno manj.

Mogoče je k temu prispevalo tudi cesarsko obnašanje cesarskega dvora, mogoče pomanjkanje empatije, mogoče tudi pomanjkanje komunikacijskih veščin? Kdo bi vedel, a nekaj verjetno je na tem.

Vse navedeno je (trenutno na  področju socialnega varstva) pripeljalo do stanja pred odločitvijo, kjer dobre odločitve ni. Je le slaba in slabša odločitev.

Kljub temu, da si gradnjo tovrstnega socialno varstvenega objekta v naši občini želimo, si zanj  prizadevamo že od ustanovitve občine in se tovrstna tematika kot »mantra« pojavlja v vseh predvolilnih obljubah vseh strank in kandidatov, je predvidena lokacija, kjer naj bi objekt stal, na žalost »uspešno« razdvojila občane.

Med ljudmi tega območja je završalo, da ne omenjamo, kako je nekoč složna vas zdaj razdeljena… 

MIRU, ki ga vsi potrebujemo in si ga želimo, ni več.

Kot zadeve sama razumem, ljudje ne nasprotujejo socialnovarstveni ustanovi in nimajo nič proti prebivalcem te ustanove.
Opozarjajo le na probleme (in poskušajo biti slišani), s katerimi se neposredno soočajo že sedaj, in ki bodo s postavitvijo te ustanove lahko samo še hujši, če se pred začetkom gradnje teh problemov ne uredi (sanira).

Prebivalci izpostavljajo:
Prvi problem je območje, kjer je predvidena gradnja, zaradi terena (oz. kar je pod njim) lahko zelo vprašljivo (če ne celo nevarno) za postavitev nastanitvenih objektov.
Druga zadeva na katero opozarjajo občani je neustrezna komunalna infrastruktura. Na Ogradah so še vedno stanovanjske hiše, ki v določenih obdobjih ne morejo prižgati pralnega stroja in da so Ograde (predvsem poleti) prvo naselje v občini, ki mu ob težavah z oskrbo z vodo, zmanjka vode v pipah.
Kot tretje navajajo tudi težave s kanalizacijo.
Kot četrto občani navajajo tudi neustrezno cestno povezavo, ki njim in njihovim otrokom ne omogoča varne poti, saj na Bračičevi ulici ni pločnikov za pešce. V zimskem času pa se varnost še poslabša.
Peti problem, ki ga izpostavljajo pa se nanaša na elektro omrežje.
Torej smo pred težkim vprašanjem … kako se odločiti, da občanom omogočimo socialnovarstvene storitve (ki si jih želijo) in istočasno ne ogrozimo tako poslovanja te ustanove, kot tudi življenja prebivalcev Ograd, če bo ta objekt (ob vseh že do sedaj s strani prebivalcev izpostavljenih problemih) zgrajen na določeni lokaciji?

Kot sem že napisala, so v tem primeru, trenutno možne le slabe in še slabše odločitve.

Zakaj je tako?
Če pogledam zgodbo za nazaj, ocenjujem, da  je »izvirni greh« v pomanjkljivem občinskem informiranju tako investitorja, kot članov občinskega sveta prejšnjega sklica in tudi v nekomunikaciji s prebivalci Ograd.

In mir v Loški dolini (ali vsaj na delu njenega območja ) je porušen.

Kako najti salomonsko rešitev ali razrešitev tega gordijskega vozla, pa je trenutno aktualno vprašanje za 1 mio EUR.

In ne pozabimo, da bo najverjetneje tudi razburjenj med občani, ki jih bo prinesel občinski proračun (ki je trenutno še v osnutku), še kar nekaj …. po celi občini.
 A o tem podrobneje kdaj drugič.

Pa preidimo k »REDU«, pa tudi, če reda ni.

Nepredstavljivo, a resnično. Dogaja se, da posameznik v takšnem »redu« (ki ga trenutno imamo na dvoru), želi osebno oddati dopis v glavni pisarni in doživi odgovor, da dopisa NE BODO sprejeli.
Sprašujem se ali je vzrok za tak odgovor (torej: dopisa ne bomo sprejeli) pomanjkanje poznavanja zakonodaje ali pa je vzrok kje drugje? 

Kakorkoli že, ob zavedanju, da možnosti zavrnitve osebne vloge v glavni pisarni ni, naj opozorim še na Uredbo o upravnem poslovanju (UL RS št. 9/18), ki v

42. členu navaja tudi naslednje:

»(1) Stranki, ki odda vlogo ali drug dokument, javni uslužbenec na njeno zahtevo potrdi prejem. Javni uslužbenec prejem lahko potrdi na kopiji dokumenta z navedbo organa, ki je dokument prejel, in datuma ter s svojim podpisom.
(2) Prejem dokumenta na uradni elektronski naslov organa informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva organa samodejno potrdi s povratnim sporočilom v elektronski obliki, ki vsebuje navedbo prejetega sporočila ali njegovo celotno vsebino, datum in čas prejema.«

Zato, dragi moji, imejte pogum ob uveljavljanju svoje pravice do osebne oddaje vašega pisanja v glavni pisarni (pa naj bo kakršnokoli že) in do potrditve prejema.

Tole je en od primerov, ko »red« je tudi, če reda ni. Kaj več pa, v prid berljivosti tega pisanja, nima smisla izpostavljati.

Aja, samo še to. Če pošljete dokument na uradni elektronski naslov občine »samodejnega potrdila s povratnim sporočilom v elektronski obliki, ki vsebuje navedbo prejetega sporočila ali njegovo celotno vsebino, datum in čas prejema« ne boste dobili, ker zadeva očitno ne deluje (ali pa mogoče ne obstaja).

Ne nazadnje pa sledi »DELO« …. ja, tudi tega je v tem okolju na voljo vedno manj. Razen verjetno v prostorih soban … dolce far niente … mah, nima smisla ocenjevati.

Skratka:
»Pred nami je častna naloga,
da vrnemo Loški dolini  to
kar je od nekdaj bila … oaza miru, reda in dela.«


Upanje je kot nočno nebo;
nikdar ni tako temno, da ne bi odkrili kake zvezde.
[O. Feuillet]

Zoran Predin-Dolce far niente