nedelja, 21. junij 2020

»IGRANJE« NA BOBEN IN LAJNO ALI SAJ NI RES, PA (ŽAL) JE (2. del)
MOJA VPRAŠANJA PREDSTAVLJAM V NADALJEVANJU, IN SICER Z NAMENOM, DA SE SPODBUDI RAZMISLEK O DOGAJANJU, ZA KATEREGA MENIM, DA JE NEDOPUSTNO IN NE RAVNO V PONOS NAŠI SKUPNOSTI.

Moja vprašanja, ki sem jih posredovala županu, so naslednja:

1. Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  vas naprošam za odgovor, kdo je pravzaprav pripravljavec in kdo podpisnik ti. »odgovora na članek Kukuriku »lokal show«, datiranega 13. 5. 2020.

Če  navedeno pisanje  predstavlja uradni dokument (in stališče) organa, prosim za pojasnilo o katerem organu je govora (Občinska uprava Občine Loška dolina, pač ni organ občine), saj je iz zakonodaje nesporno jasno, da vsako občino  upravljajo jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor.  Po razjasnitvi informacije o katerem organu je govora bo nesporno jasna tudi odgovornost za storjeno dejanje.

2. V navedenem pisanju je navedeno, da »na to poročilo (op. p. končno poročilo NO) ni možnih ugovorov in obrazložitev in ga je potrebno, ne glede na resničnost in pristranskost, v celoti objaviti.«

Opozoriti velja, da ima Nadzorni odbor svoj poslovnik, v katerem je natančno določeno kako poteka postopek nadzora. Navedeno je tudi, da »osnutek poročila nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi, ki v roku 15 dni od prejema osnutka poročila, v odzivnem poročilu odgovori na posamezne navedbe. Navedbe v odzivnem poročilu nadzorovane osebe morajo biti dokazane s priloženimi listinskimi dokazi.«
In še nekaj je navedeno, in sicer, »da so nadzorovane osebe dolžne spoštovati mnenje, priporočila in predloge nadzornega odbora.«

Iz navedenega sprašujem, kje je konkretno navedeno, da naj bi si nadzornik z nadzorovanim »dopisoval« po dokončnosti poročila, v katerem nadzornik zapiše svoje ugotovitve (seveda ob prehodni preučitvi tudi odzivnega poročila nadzorovanega). 

3. V navedenem pisanju je navedeno, da »na to poročilo (op. p. končno poročilo NO) ni možnih ugovorov in obrazložitev in ga je potrebno, ne glede na resničnost in pristranskost, v celoti objaviti.«

Prosim za informacijo, ali kjerkoli v slovenski zakonodaji obstaja zakonska podlaga, ki nadzorovani osebi, po prejemu dokončnega poročila s strani zakonito imenovanega nadzora, dovoljuje tovrstna dejanja/pisanja kot je javno (uradno??) izražanja dvoma v delo nadzornega organa, njegovo nepristranskost in v resničnost zapisanih ugotovitev?

4. V navedenem pisanju je navedeno, da »na to poročilo (op.p. končno poročilo NO) ni možnih ugovorov in obrazložitev in ga je potrebno, ne glede na resničnost in pristranskost, v celoti objaviti.«

Prosim za informacijo, ali bi si nadzorovani tovrstno delovanje (ti. pisanje o dvomu v nepristranskost NO) dovolil tudi v primeru, ko bi nadzor (in končno poročilo) objavilo Računsko sodišče?
Ob tem naprošam za vaše pojasnilo kaj zakonodaja »govori« v (podobnem) primeru že objavljenega  končnega poročila Računskega sodišča?

5. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

»….Potrebno je poudariti, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov...«

Naprošam vas za navedbo predpisa iz katerega izhaja nedvoumna zakonska podlaga, ki vam daje pristojnost, da podajate oceno »pomanjkljive gradbene strokovnosti članov (NO)« in iz katerih osebnih informacij o članih NO (s katerimi razpolagate) podajate tovrstno oceno.

6. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

»….Potrebno je poudariti, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov…..«
V 42. členu Statuta Občine Loška dolina je navedeno, da mora imeti »član nadzornega odbora imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.«

Torej sprašujem, kje imate zakonsko podlago za zbiranje osebnih podatkov o »gradbenih strokovnih kompetencah članov nadzornega odbora«, če iz statuta izhaja, da je edina informacija, s katero o članih lahko razpolagate le, najmanj VI. stopnja izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja?

7. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

»Potrebno je poudariti, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev kot absolutno resničnih, še posebej, ko na podlagi strokovne presoje notranjega revizorja, občinske uprave, mnenja ministrstev ali drugih strokovnjakov obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora.«

Naprošam vas na naslednje dokumente, ki bi potrdili vaše navedbe v zapisu:

-        -  dokument iz katerega je razvidna »strokovna presoja notranjega revizorja«, ki navaja, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora,

-      -    dokument iz katerega je razvidna »strokovna presoje občinske uprave«, ki navaja, da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora,

-          -vse dokumente ministrstev  iz katerih so razvidna »mnenja ministrstev«, ki navajajo,  da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora,

-      -    vse dokumente drugih strokovnjakov iz katerih so razvidna »drugih strokovnjakov«, ki navajajo,  da glede na pomanjkljivo gradbeno strokovnost članov, ni možno jemati ugotovitev  NO kot absolutno resničnih in obstaja dvom o utemeljenosti ugotovitev Nadzornega odbora.

8. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Nadzorni odbor občine je v preteklem mandatu opravil več nadzorov in izdelal končna poročila kjer je objektivno gledano, nekoliko presegel svoje pristojnosti in strokovna znanja.«
Torej sprašujem,

kje imate zakonsko podlago za zbiranje osebnih podatkov o »strokovnih znanjih« članov nadzornega odbora (v katere javno izražate dvom), glede na dejstvo, da so vam lahko poznani le podatki o »najmanj VI. stopnji strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja« ? Ob tem velja izpostaviti prvi in tretji odstavek  91. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov.

9. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Obvozna cesta Stari trg …. NO je 20. 02  2017 domnevne nepravilnosti in kršitve prijavil na Računsko sodišče, ministrstvo za javno upravo in tožilstvo.  Omenjenim organom je bila predana vsa dokumentacija, med seboj neodvisni organi pa niso ugotovili kršitev, tožilstvo in policija pa sta prijavo 16. 1. 2019 zavrgli, ker utemeljeni sum sploh ni bil podan.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokumente, ki bi potrdili vaše navedbe v zapisu:

-          dokument iz katerega je razviden odgovor Računskega sodišča na prijavo, ki jo je podal NO 20. 02. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor ministrstva za javno upravo na prijavo, ki jo je podal NO  20. 02. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor tožilstva na prijavo, ki jo je podal NO  20. 02. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor Policije na prijavo, ki jo je podal NO  20. 02. 2017,

10. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Obvozna cesta Stari trg …. NO je 20. 02. 2017 domnevne nepravilnosti in kršitve ….«

Izhajajoč iz navedenega vas prosim za odgovor na vprašanji:

»Zakaj Občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu z navedenimi dokumenti niste nikoli seznanili?«
in
»Ali je bil nadzorni odbor (v preteklem in sedanjem sklicu) seznanjen z navedenimi dokumenti? In če ne, zakaj ne?«

11. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Obvozna cesta Stari trg …. Z izvajalcem del je bil sklenjen sporazum s katerim je določene pomanjkljivosti tudi odpravil.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu niste nikoli seznanili, naprošam za:

»Kopijo tega sporazuma z izvajalcem, iz katerega naj bo razvidno kdaj je bil sklenjen.«
in za
»Zapisnik o prevzemu zaključenih del, ki so izhajale iz zgoraj navedenega sporazuma.«

12. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Cesta v Stene…. Cesta je bila zgrajena 2016, v letu 2017 so bile omenjene aktivnosti izvedene, gozdarji pa so v letu 2018 tudi formalno v vzdrževanje gozdnih cest in v evidenco prevzeli tudi to cesto.«

Izhajajoč iz navedenega vas prosim za :

» Kopijo dokumenta s katerim so »gozdarji v letu 2018 tudi formalno v vzdrževanje gozdnih cest in v evidenco prevzeli tudi to cesto.«

13. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Cesta v Stene…. Tudi to investicijo je 8.11.2017 NO prijavil na Računsko sodišče in pristojno ministrstvo. Nobena od obeh inštitucij ni zaznala nepravilnosti pri oddaji del in tudi ne pri gradnji.«

Izhajajoč iz navedenega vas prosim za odgovor na vprašanji:

»Zakaj Občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu z navedenimi dokumenti niste nikoli seznanili?«
in
»Ali je bil nadzorni odbor (v preteklem in sedanjem sklicu) seznanjen z navedenimi dokumenti? In če ne, zakaj ne?«

14. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Cesta v Stene…. Tudi to investicijo je 8. 11. 2017 NO prijavil na Računsko sodišče in pristojno ministrstvo. Nobena od obeh inštitucij ni zaznala nepravilnosti pri oddaji del in tudi ne pri gradnji.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta v preteklem (niti v sedanjem) sklicu niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokumente, ki bi potrdili vaše navedbe v zapisu:

-          dokument iz katerega je razviden odgovor Računskega sodišča na prijavo, ki jo je podal NO 08. 11. 2017,
-          dokument iz katerega je razviden odgovor »pristojnega ministrstva » na prijavo, ki jo je podal NO  08. 11. 2017

15. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…. V svojem poročilu sodni izvedenec ugotavlja, da je končna obračunska situacija za opravljena dela previsoka, hkrati pa navaja, da ni bilo možno natančno izračunati končno realno vrednost količin zemeljskih in zaključnih del. Kljub takšni ugotovitvi strokovnjaka, sodnega izvedenca gradbene stroke, je NO v svoje končno poročilo zapisal lažno navedbo, da je investicija preplačana za vsaj 125.000 EUR.««

Izhajajoč iz končnega poročila NO, je prebrati, »da je nadzorni odbor, napisal, da ocenjuje, da je bila investicija preplačana vsaj za 125.000 EUR. Vse cene so vzete po dejanskem obračunu iz končne situacije in je potrebno upoštevati še popust, ki je 20%.«

Izhajajoč iz navedenega  lahko razberemo, da je neresnična le vaša navedba, »da je  NO v svoje končno poročilo zapisal lažno navedbo, da je investicija preplačana za vsaj 125.000 EUR«, saj je iz končnega poročila razvidno, da je NO podal le oceno ( IN NE TRDITEV) o preplačanosti investicije in ob tem pripisal tudi , »da je potrebno upoštevati še popust, ki je 20%.«

  Iz poročila izvedenca iz 6. 10. 2018  (ki ga v zapisu izpostavljate), ki je objavljen kot priloga končnega poročila NO je razvidno, da se iz dostopnih informacij izvedenec ni mogel podati natančnih številk glede natančnosti njegovih izračunov (v njegovem poročilu je natančno pojasnjeno zakaj). Je pa podal končno mnenje, ki se glasi » S polno mero strokovne odgovornosti izjavljam, da je končna obračunska situacija za opravljena dela previsoka in da so imeli člani nadzornega odbora prav, ko so predlagali kontrolo«.

Torej sprašujem naslednje:

»ali gre za zavajanje javnosti, saj  se v zgoraj navedenem zapisu iz 13. 5. 2020,  selektivno navaja le del navedbe nadzornega odbora, čeprav je navedba dejansko  le »ocena NO o preplačanosti investicije«, ki so jo člani NO izračunali na podlagi dokumenta »končna obračunska situacija«, ki ga sodni izvedenec v končnem mnenju izpostavi z besedami »s polno mero strokovne odgovornosti izjavljam, da je končna obračunska situacija za opravljena dela previsoka in da so imeli člani nadzornega odbora prav, ko so predlagali kontrolo«?

16. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…. .. Do današnjega dne ustanovi nista potrdili kršenja zakonodaje.«

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta  niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokumente:

-          kakršenkoli dokument iz katerega je razviden odgovor Računskega sodišča  na prijavo, ki jo je podal NO 12. 11. 2018,
-          kakršen dokument iz katerega je razviden odgovor tožilstva na prijavo, ki jo je podal NO  12. 11. 2018.

17. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…. Zaradi konkretizacije zneska je župan Janez Komidar pridobil še eno mnenje investicije pri drugem izvedencu gradbene stroke, ki je ugotovil manjše odstopanje.

Izhajajoč iz navedenega vas, glede na dejstvo, da z navedenim občinskega sveta  niste nikoli seznanili, naprošam za naslednje dokument:

-          dokument - mnenje investicije pri drugem izvedencu gradbene stroke, ki ga je zaradi konkretizacije zneska pridobil  župan Janez Komidar

18. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju….

Prosim za odgovor na vprašanje:

»iz katerih podatkov je izhajal »drugi izvedenec gradbene stroke«, ki je podal drugo mnenje in ugotovil »manjše odstopanje«, če je prvi izvedenec v svojem poročilu pojasnil, da bo lahko »šele ko bodo ti podatki poznani, se bo z izračunom nadaljevalo – seveda bo takrat pregledan tudi gradbeni dnevnik in primerjani zapisani podatki V. kategorije«?

19. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju…..

Prosim za odgovor na vprašanje:

Če so bili podatki šele naknadno poznani, zakaj župan Janez Komidar ni podatkov posredoval obstoječemu sodnemu izvedencu, ki je v poročilu 6. 10. 2018 izrazil pripravljenost po nadaljnjem sodelovanju, če bo potrebno?

20. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju….«

Prosim za odgovor na vprašanje:

Po kakšnem postopku je bil izbran izvedenec gradbene stroke, ki je podal drugo mnenje?

21. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:

» Vodooskrba v Babnem polju….«.

Prosim za odgovor na vprašanje:

Koliko se je za opravljeno delo plačalo  izvedencu gradbene stroke, ki je podal drugo mnenje in iz katere proračunske postavke se je strošek plačal?

22. V navedenem pisanju je navedeno naslednje:
» Vodooskrba v Babnem polju….«
Prosim za odgovor na vprašanje:

Ali je izbrani izvedenec gradbene stroke, ki je podal drugo mnenje, tudi zaprisežen sodni izvedenec in cenilec?

23. »Kdaj (datumsko) je nadzorni odbor sprejel 

»Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled izvedbe investicije Vodooskrba v Babnem Polju«?

Skratka, samo na temo teh nadzorov, je vprašanj še veliko. In še več vprašanj je na temo izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Pa na temo vrtanja vrtin za (lastno) vodo bo potrebno tudi marsikaj pojasniti. Če bodo volivci (in ustrezni organi) to spregledali, potem bo pa res potrditev, da je dovoljeno vse (a ne vsem, samo nekaterim).

Ob tej priložnosti naj samo »namignem«, da je v Loški dolini izdanih zelo malo dovoljenj za ti. lastne vrtine, pa še ta dovoljenja (ki jih imajo ti. zasebniki) so le v industrijski coni Markovec (navedena parcelna številka), pa še to le za namen ogrevanja tj. ti . toplotnih črpalk.

Zato se moramo vsi zamisliti, če vidimo ali izvemo, da ima nekdo na svojem vrtu narejeno vrtino za vodo. 

Glede na trenutno znane podatke, imajo vsi ostali, ki imajo takšno vrtino, kot kaže, brez ustreznih dovoljenj… ali pa se motim? Ob zdaj se je potrebno ponovno vprašati, če niso tudi takšni samovoljni posegi v vodne vire malce zaslužni«, da nam vode občasno primanjkuje.

Življenje brez vode ni življenje 3:32

Glede na tale zapis pričakujem, da se bo spet v lokalnem časopisu pojavil kak »zapis o razmišljanju ali pa bo kar v časopis dodan listič« z žigom občine in podpisom »občinska uprava«, ki bo oporekal navedenim dejstvom.

Ali pa bo sedaj pisno (ne samo ustno) naročeno »naj se »nekoga« opozori, da bo Armido vrgel iz službe«, kaj ne? Pa nikogar ne obtožujem in na nikogar ne kažem s prstom, da je to »nekdo« nekomu »naročil«. Recimo, da navajam le primeroma. Vsak sam zase ve, kaj ne? Jaz pa tudi.

Naj mimogrede omenim še, da pišem odgovore, sprašujem, a odgovorov ni. Kljub vsemu verjamem, da bo prišel čas, ko bo potrebno naenkrat podati 500 ali 1000 odgovorov in tudi kaj pojasniti pristojnim inštitucijam.

Nič ne pomaga, če župan pred sejami občinskega sveta sklicuje » tajne koordinacije«, o katerih jaz nisem niti seznanjena, niti vabljena nanje (je pa res, da sem župana pisno seznanila, da se takšnih »koordinacij« v smislu »tajnega društva PGC«, če ne bodo razgovori posneti, ne bom udeleževala), če se komu tudi kaj »obljubi« (kaj ne?), če se dopušča histerične izpade poročevalcev (za kar pričakujem, da oseba dobi opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja… kje drugje bi bila verjetno to takojšna odpoved), če se »zavija z očmi in odkimava z glavo«, ko na sejah dobim besedo ali če se nenehno »vklaplja lajno o tistih štirih, ki so preprečili gradnjo večnamenske športne dvorane« (če bi se prebralo (in seveda razumelo napisano) poročilo nadzornega odbora, bi »lajnar« ugotovil, kakšno sramoto si dela s svojim lajnanjem, saj poročilo navaja dejstva, ki kažejo popolnoma drugo sliko, kot jo poskuša prikazati »lajnar« …. pa kaj hočemo, »gabariti so gabariti«).

Veliko tega bo še potrebno zapisati. Za celo knjigo je tega. Ampak moram »molčati«, da ne bom na seji poslušala (neumnosti) o tem kako se v občinskem glasilu  TRŽIM.

USMERITVE PODJETJA NA TRG: PRIMER GOOGLE GLASS

JA, TOLE TRŽENJE MI JE PA RES DALO MISLITI. LE KAJ, ZA VRAGA, TRŽIM? NO JA, KOT REČENO, »GABARITI SO GABARITI.

Ja, tole naše »lokalno« glasilo, hm.

Še bo zanimivo. In tudi  »perje bo precej letelo«…. se mi dozdeva.

Perje kupujem 03. 06. 2013

 In tudi kak EUR-o bo šel iz zasebnega žepa za plačilo kake kazni, če se v tole kdo »poglobi«. Pa ne bom tem. S tem naj se ukvarjajo tisti, ki so za to pristojni.

Končujem. … zaenkrat.

Čestitke tistemu, ki je prišel do konca tega zapisa. In hkrati opravičilo za dolgo in naporno branje. A vsega tega je toliko, da prsti kar sami »tečejo po tipkovnici«.

Vsekakor pa predlagam razmislek o zapisanem in tudi vaš odgovor na vprašanje: Ali je to tisto kar hočemo, želimo, potrebujemo v naši skupnosti?

Moj odgovor je jasen.

Kaj pa vaš?

Zato, dragi moji, evidentno je, da  je (prišel/prihaja) čas za spremembe.

Tako, kot je sedaj, ne gre več!

Bodi ti sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Gandhi)
Daj se nasmej


sobota, 13. junij 2020

»IGRANJE« NA BOBEN IN LAJNO ALI SAJ NI RES, PA (ŽAL) JE (1. del) Naj obudim otroški spomin na pesmico »Imela sva boben in lajno in žogica z nama je bla  … imava še boben in lajno,  a žogica nama je ušla.«

Tako nekako se zadnji dve leti  bolj intenzivno v posameznih glavah vrti  »samooboževalna« lajna,


ki vedno znova poskuša neuspešno javno tolči po svojem egocentričnem bobnu (kar postaja že zelo dolgočasno) in  v okviru gabaritov, lastnega ne/dojemanja zakonodaje in postopkov ter  v želji prikazovanja zveličavnosti navideznega uspeha, zgrešenega razmišljanja in napačnih odločitev »za naš skupni grunt«, upravičiti desetletje izgubljenih priložnosti.

In teh priložnosti je zelo veliko.

Če ohranimo dobršno mero korektnosti, gre lahko ugotovitev v smeri, da nihče ni popoln in da se napake dogajajo.

A ob tem  velja opozoriti, da je veliko tega mogoče spregledati (in popraviti), če te napake nekdo prizna in se nato trudi zadeve popravljati in obvladovati. Če pa je egotrip tako močan, da se iz »svetišča grškega Olimpa« ne vidi potreb »življa na zemlji«, potem »na zemlji nastane problem«. In ni ga opravičila in ne pojasnila, ki bi opravičil  in upravičil »zamašena ušesa bogov Olimpa«. Žal!

Pa  se pomudimo pri prebivalcih »izmišljenega kraja, imenovanega Butale.

»Imajo se za zelo pametne in pomembne, čeprav so v resnici precej omejeni. Neprestano tekmujejo s prebivalci sosednjega kraja, Tepanjčani.« (https://sl.wikipedia.org/wiki/Butalci)

Hm, tale Fran Milčinski je v svojih humoreskah znal marsikaj povedati, ne da bi sploh povedal. Če na njegove humoreske pogledamo na drugačen način… hm.

Pa ne izgubljajmo besed. Vsak zase bo (po prebranem) že vedel in razumel (kot sam razume).
Ena takšnih humoresk je tudi  »O županu, pastirju in ovcah«

»Je bil v Butalah župan in je imel pastirja in je gnal pastir županove ovce na pašo. Devetnajst jih je gnal na pašo, osemnajst jih je prignal zopet domov.

Ga vpraša župan: »Ena manjka, kam si jo dal?«
Odgovori pastir: »Saj so vse.«

Jih župan prešteje še en pot: »Osemnajst jih je!«

Pastir: »Nak, devetnajst!«

Reče župan: »Ali si tako zabit, da ne ločiš števila, ali si tako trmast! Daj, stopi po občinske može, naj pridejo. Šestnajst jih je in še policaja pokliči, jih bo sedemnajst; midva sva dva, nas bo vseh skupaj devetnajst. Pa bomo zgrabili vsak svojo žival in če bo vsakemu svoja v rokah in ne bo nobeden brez ovce, jih je devetnajst, drugače jih ni.«

Tako se je zgodilo. Prišli so občinski možje, šestnajst jih je bilo, in prišel je tudi policaj in jih je bilo z županom in pastirjem vseh skupaj devetnajst. Pa je dal župan znamenje: »Zdajle!« in je vsak hitel in zgrabil najbližjo ovco in so bili možje zanesljivi in pošteni, nikdo ni zgrabil dveh. Pa se je pokazalo. Vsak je imel v rokah eno ovco, le policaj je ostal brez nje.

»No, ali vidiš, trma trmasta,« pravi župan pastirju, »policaj je brez ovce, osemnajst jih je!«

Pa se je zakregal pastir: »Kaj me briga policaj! Devetnajst jih je! Policaj je šema, zakaj ni zgrabil ovce prej in v pravem času, dokler jih je še kaj bilo!«


Zelo »poučna« humoreska, kako se utemelji dobrodušno »ničkrivost«… za karkoli že.

Moj ata socialistični kulak - Jaz nisn nič kriv


In tako se nadaljuje življenje v  lokalni »Indiji Koromandiji«, ki se je (roko na srce) »uspešno« spremenila v lokalno »deželo nič - krivih - ljudskih pravljic«, ki nepoučenemu prebivalcu »dežele Nije, vodja svoje druščine Izgubljenih fantov« Peter Panovsko poskuša prikazati »strašne pošasti«, katere poskušajo »zlobno uničiti njegovo ničkrivo podobo glavnega junaka«.

»Poleg tega je glavna oseba v zgodbi – Peter Pan, ni preveč pozitivna oseba. Ni dober in plemenit, vendar je važen in domišljav, ter ljubi samo sebe. Prav tako vila, ki ga spremlja je ljubosumna in zbadljiva, ter ni tako kot vse ostale vile, kakršne se pričakujejo v pravljicah. Srečamo se tudi z izgubljenimi fanti, ki se niti malo ne pritožujejo, ker so izgubljeni, temveč uživajo v svobodnem življenju v deželi Nije, v deželi kjer živijo žive morske deklice, Indijanci in pirati.« (https://www.domacebranje.com/peter-pan/)

 Če je pred leti kazalo, da obstaja dežela, kjer se cedita med in mleko (lokalna Indija Koromandija), je prišel čas žalostne streznitve in Dantejeva Božanska komedija se v vsej svoji mogočnosti resnično udejanja. Le s spremembo (tam nekje za »zidovi Panteona«) bo možna uresničitev njenega sporočila, »da bi ljudje lahko imeli raj na tej zemlji, če bi znali živeti v slogi in ljubezni«.

Do takrat pa bomo primorani poslušati neprimerne opazke, »samovšečnostne, retorične,  teatralne cinizme«, ki nenehno dokazujejo pomanjkljivo znanje in nepoznavanje materije zakonsko-lokalnih pristojnosti. Ravno tako bomo morali gledati žalostne poskuse na poudarjanju všečnosti, z izrazitim poudarkom na »ničkrivosti za karkoli kar na tem svetu obstaja«.

Tak fantek, tak

Eh, kaj hočemo. Tako je to, če je pomembno, kdo je všečno »naš«, ne pa kdo kaj zna in kdo bo lahko kar največ doprinesel k skupnemu dobru in skupnemu blagostanju.

Lepo je napisal Tone Pavček – Take dežele ni.

Lepa je moja dežela. Bridkosti polna.
Sèm je stvarnik sejal nemir
in lepoto, ki je skoraj popolna,
in žalost, kot je ni na svetu nikjer.
(Tone Pavček, Take dežele ni)

Take »dežele res ni«, kjer bi se dogajali »čudeži« na robu verjetnega (in popolnoma izven zakonitega). 

Take »dežele ni«, kjer bi si župan dovolil pošiljati e-sporočila – nekakšne obrazložitve na obrazložitev glasu članice občinskega sveta, ki ga je podala ob glasovanju.
Take »dežele ni«, kjer bi si župan dovolil takšna pisanja razpošiljati naokoli celo 12 dni po zaključku (dopisne) seje in to svoje pisanje (12 dni po zaključku (dopisne) seje) celo vključiti v zapisnik te seje brez vednosti ostalih članov, ki so bili na seji 12 dni prej.

Takšne »dežele ni«, kjer bi si župan dovolil  »pisati nekakšne odgovore na obrazložitev glasu svetnice« 12 dni po seji  in poseg v poslovniško določeno pravico člana občinskega sveta do obrazložitve svojega glasu pred glasovanjem.

In, ker je to NEPOJMLJIVO, NEDOPUSTNO, NESPOŠTLJIVO in celo nima podlage v nobenem predpisu, JE BIL "ŽUPAN POZVAN K TAKOJŠNJEMU ODSTOPU IZ FUNKCIJE ŽUPANA, saj gre v konkretnem primeru za župansko samovoljo in nedopustno ravnanje, ki si ga ni dovolil in privoščil še noben »izvršilni organ« v državi v vseh 30 letih". 

Verjetno si občani niti ne predstavljajo, kako »težko« in nepredstavljivo dejanje je bilo s strani župana storjeno. Mogoče se na prvi pogled zdi vse skupaj »nesmiselno poudarjanje dejanja«, a zavedati se je potrebno, da to pokaže in pove marsikaj tudi o odnosu do občanov v drugih primerih, ki s to ti. lokalno izvršilno oblastjo »ne pihajo, po njenih notah, v njen rog«.

Torej, epilog te »komedije lokalnih zmešnjav« je bil naslednji:

1. Moja prva obrazložitev glasu je bila v zapisniku (ob tem, da v zapisniku ni navedena ne ura in ne datum, ki bi dokazovala, da je bila podana v času trajanja dopisne seje)

Dna 12. 3. 2020 smo bili z vaše strani pozvani k podaji soglasja za odločanje na dopisni seji. V obrazložitvi poziva je bilo navedeno, da je »zaradi prevzema javnih uslužbencev iz občin ustanoviteljic … potrebno sprejeti predlog dopolnitev Odloka…«.

Dne 14. marca 2020 sem vam posredovala soglasje k dnevnemu redu, z obrazložitvijo glasu na zapisnik.  V obrazložitvi sem izpostavila kar nekaj vprašanj, na katere sem vas prosila za odgovore, ki bodo vplivali na mojo odločitev.

Moja vprašanja so bila z vaše strani spregledana in v vaši obrazložitvi ni zaznati drugega kot kronologijo sprejemanja odloka in njegovih sprememb. Odstavek obrazložitve, ki smo jo brali že v gradivu, ki smo ga obravnavali decembra 2019 in pojasnilo, da se je »naknadno izkazal interes ene od ustanoviteljic, po prenosu javnega uslužbenca, ki v tej občini že opravlja delo na istem področju ….«.

Ob tem navajate še mnenje Direktorata za javni sektor MJU, da je takšen prenos možen.

Zahvaljujem se za tovrstno »strokovno« podkrepljeno obrazložitev, čeprav sem vam to, da je to možno in kakšne pravice uslužbenec v primeru tovrstnega prenosa obdrži, napisala že jaz v svoji obrazložitvi glasu na zapisnik (14. 3. 2020) , in mi zaradi poznavanja tovrstnih predpisov, ni bilo potrebno o tem pridobivati mnenja ministrstva.

Moja konkretna vprašanja iz 14. 3. 2020,  pa so se nanašala na Občino Loška dolina in na prenos zaposlenih iz njene občinske uprave. Odgovor , ki sem ga posredno dobila v gradivu pa je splošen in govori »o eni izmed občin in o enem izmed njenih uslužbencev« (in ne o množini, kot je bilo navedeno v prvi obrazložitvi, ki smo jo dobili), kar pa pove le malo ali nič v povezavi z Občino Loška dolina.

Ker so moja vprašanja očitno del občinskih »skrivnosti«, ki jih člani občinskega sveta ne moremo (ali celo smemo) izvedeti, se bom glasovanja vzdržala.

Vsekakor pa bi na moja vprašanja lahko podali le pojasnilo, da se iz občinske uprave Občine Loška dolina v skupni organ ne bo prenašalo zaposlenih in, da je ta sprememba potrebna zaradi potreb prenosa v občini soustanoviteljici XY. In odgovorjeno bi bilo vse.

Ker pa temu ni tako, se mi poraja vprašanje kaj se dogaja in zato  o tem ni mogoče odločiti v prid sprejetja teh sprememb odloka. Zato moja odločitev, da se vzdržim.
Naj še pripomnim, da imamo člani občinskega sveta PRAVICO izvedeti potrebne informacije, ki jih potrebujemo za odločanje. Župan pa ima DOLŽNOST vse informacije dajati.

Ali je v konkretnem primeru tako?

Prosim, da se tudi to obrazložitev glasu v celoti navaja v zapisniku 2. dopisne seje.

2. Župan si je 12 dni po zaključku dopisne seje (6. 4. 2020) »vzel pravico« pošiljati nekakšen »odgovor na vprašanja in obrazložitev glasu z dne 24. 3.2020 (naslovljeno osebno name)«

»V gradivo, ki vam je bilo posredovano za 2. dopisno sejo, katera je bila v torek 24. 3. 2020, je bilo med ostalim tudi navedeno:

»Ocena finančnih in drugih posledic:
Sprejem odloka ne bo imel finančnih in drugih posledic za Občino Loška dolina. Iz občinske uprave ni predviden prevzem javnih uslužbencev. »
V bodoče, prosim, da preberete gradivo, ki vam je poslano v celoti.
Vaše vprašanje in odgovor bo navedeno v zapisniku 2. dopisne seje.«

3. Seveda je jasno, da je bilo potrebno na to županovo pisanje odgovoriti in ga sočasno tudi opozoriti, da ni pravilno planiral dnevnega reda 3. dopisne seje, saj je na dnevni red uvrstil tudi potrjevanje zapisnika 2. dopisne seje (kar ni bilo v skladu s poslovnikom). In posredovan mu je bil naslednji odgovor (9. 4. 2020) kot dopolnitev obrazložitve glasu iz 24. 3. 2020.

»Glede na vaše pisanje, ki ga gre sicer razumeti kot vašo RAZPRAVO na mojo obrazložitev glasu, vas seznanjam, da je članu občinskega sveta v 45. členu Poslovnika podeljena PRAVICA obrazložiti svoj glas, razen če poslovnik ne določa drugače. Glas sem dvakrat (ob vsakem glasovanju) ustrezno obrazložila.

Ob predlogu za sklic 3. dopisne seje pa je prispel name naslovljen dopis župana »Odgovor na vprašanje in obrazložitev glasu z dne 24. 3. 2020«.

Zato sprašujem, kje konkretno je poslovniška podlaga, ki županu nesporno dovoljuje poseg v poslovniško določeno pravico člana občinskega sveta, da si dovoli na »obrazložitev glasu člana občinskega sveta« pisati nekakšne odgovore in obrazložitve? 
Glede pravne podlage  in namena odgovora  nekako ne najdem pravno utemeljenega in spoštljivega pojasnila. Zato prosim, da se mi navede konkreten člen poslovnika, ki županu daje tovrstno o pravico.

Če tega v Poslovniku ni,  pozivam župana k takojšnjemu odstopu s funkcije, saj gre v tem primeru  za samovoljno in nedopustno ravnanje v smislu preseganja poslovniško dovoljenih ravnanj. Naj ob tem, v prid predhodne razrešitve vprašanja izpostavim, da obrazložitev glasu člana občinskega sveta ne spada v okvir 15. člena Poslovnika.

Če torej ponovno izpostavim,  župan v dopisu št. 900-2/2018-55, dne 12. 3. 2020 navaja, da je dopolnitev Odloka nujna zaradi prevzema javnih uslužbencev iz občin ustanoviteljic in poenostavitev postopkov prevzema. Vezano na to, sem že v svoji obrazložitvi glasu 12. 3. 2020   izpostavila, da »o tej zadevi, s pomisleki soglašam. Da je potrebno tole sprejeti (zaradi višjega sofinanciranja plač v skupnem organu) smo bili seznanjeni v gradivu že decembra 2020. Seznanjeni smo bili, da »bo od 1. 1. 2020 veljal nov sistem financiranja iz državnega proračuna«. Kljub vsem tem informacijam, niste pravočasno pripravili ustreznih gradiv in jih na predhodni seji niste preložili v sprejem.« V obrazložitvi gradiva, se vam tega ni zdelo pomembno pojasniti.

V gradivu pa ste nas podučili, da je prenos javnega uslužbenca tudi v skladu z mnenjem MJU; Direktorata za javni sektor. Hkrati pa ste navajali, da se je »naknadno izkazal interes ene izmed občin ustanoviteljic skupnega organa po prenosu javnega uslužbenca, ki v tej občini že opravlja delo na istem področju in bi lahko takoj pričel z delom za vse občine ustanoviteljice«. Zanimivo pri tej obrazložitvi je, da »ta neznana občina ustanoviteljica« to zaznala slab mesec po sprejemu sprememb odloka.

Ob tem ponovno podarjam, da avtomatsko prevzemanje zaposlenih pomeni le to, da v tem primeru ne gre za prekinitev delovnega razmerja, ampak za neprekinjeno nadaljevanje (s vsemi pravicami, količniki, napredovalnim obdobje …) v skupnem organu.

Moja stališče pa je še vedno, da naj se zaposlene v skupnem organu išče z javnim razpisom na katerega se lahko prijavijo tudi zaposleni v občinah, izbran pa bi moral biti najboljši kandidat, kar je lahko le dodana vrednost za kakovost  dela skupnih služb in občin. Torej o razpisu , izboru itd , v gradivu ni bilo omembe. Podano je bilo le pojasnilo, da ne gre za uslužbenca Občine Loška dolina.

V nadaljevanju gradiva pa je jasno navedeno, da se govori o »prenosu že zaposlenih javnih uslužbencev iz občin ustanoviteljic skupne občinske uprave na skupno občinsko upravo.« Vsekakor, glede na pojasnilo, ni mogoče sklepati, da v nadaljnjem obdobju ( mogoče celo v volilnem obdobju/letu) ne bo prihajalo do ti. »prenosa« (prehajanja) uslužbencev iz občinskih uprav v ti. skupni organ.

Ker se očitno poskuša obrazložitev glasu diskreditirati ali pa se je celo dejansko ne razume, podrobneje pojasnjujem obrazložitev glasu, da:

-sprememba odloka v prid prevzemanja zaposlenih ne pomeni le enkratnega dejanja in se odlok ne sme spreminjati zaradi enega samega prevzema, ampak ima takšna sprememba dolgoročne posledice in možnost prevzemanja zaposlenih tudi za vnaprej (tudi tako kot je predhodno omenjeno)
-zaposlovanje v skupnem organu bi moralo biti preko iskanja najboljših kandidatov (strokovnjakov) preko javnega razpisa. Na ta razpis bi se enakopravno z ostalimi kandidati, lahko prijavili tudi zaposleni iz občinskih uprav. In če bi bil zaposleni iz občinske uprave strokovno najustreznejši, bi se njegovo zaposlitev lahko izvedlo s prenosom v skupni organ (takšen postopek, v smislu zagotavljanja enakopravnosti kandidatov, v sedaj že sprejetih spremembah  odloka, sedaj ni predpisan).
-glede na to da se za določeno nalogo, v skupnem organu, zaposluje posameznega delavca in ker zaradi njegovega prevzema ohrani vse pridobljene pravice (napredovanja itd) in ne začne v začetnem količniku, to pomeni po delitvi stroškov, predvidoma tudi določen večji strošek tudi za Občino Loška dolina. Torej trditev, da sprejem odloka ne bo imel finančnih posledic za Občino Loška dolina, ne drži.

Na vprašanje  »Ali se bo ustrezno zmanjšal kadrovski načrt v občinski upravi Občine Loška dolina?« , saj naj bi ta delavec v skupnem organu opravljal določene naloge tudi za Občino Loška dolina, odgovora ni, niti ni jasnega odgovora za kakšne naloge naj bi šlo in čigavo delo v občinski upravi bo postalo delno nepotrebno, ali pa bo zato dobil druge naloge….

Na vprašanje »Koliko občina Loška dolina privarčuje na račun prenosa delavcev v skupno upravo?«  odgovora ni, saj očitno tudi ni poznano, če se na ta račun zmanjša kadrovski načrt občine, niti koliko višji (ali nižji) bo finančni delež Občine Loška dolina za financiranje skupnega organa.

Moja konkretna vprašanja iz 24. 3. 2020,  so se nanašala na Občino Loška dolina in na prenos zaposlenih iz njene občinske uprave. Odgovor, ki sem ga posredno dobila v gradivu pa je splošen in govori »o eni izmed občin in o enem izmed njenih uslužbencev« (in ne o množini, kot je bilo navedeno v prvi obrazložitvi, ki smo jo dobili), kar pa pove le malo ali nič v povezavi z Občino Loška dolina in s vprašanji, ki jih predhodno ponovno izpostavljam in nanje ni bilo konkretnega odgovora.

In kot sem že  navedla, »vsekakor pa bi na moja vprašanja lahko podali le pojasnilo, da se iz občinske uprave Občine Loška dolina v skupni organ ne bo prenašalo zaposlenih in, da je ta sprememba potrebna zaradi potreb prenosa v občini soustanoviteljici XY. In odgovorjeno bi bilo vse.« A temu ni bilo tako.

In tudi kakšen profil strokovnjaka (v povezavi s financiranjem, količnikom itd- vezano na zgornja vprašanja) ter kaj (in v kakšnem obsegu) bo le-ta delal za Občino Loška dolina (namesto nekoga od zaposlenih), nekako ni bilo moč razbrati.

In ponovno poudarjam, tudi če trenutno iz občine Loška dolina v sedanjem trenutku ni predviden prenos zaposlenih  glede na spremembo odloka,  bi se moralo vsaj za  nekaj let (projekcija)  vnaprej vedeti, katere naloge se še prenaša na skupni organ in koliko zaposlenih se bo za to potrebovalo itd. A tega se očitno ne ve, če se ne more ali sme izvedeti niti kakšne naloge naj bi ta »novi« (in za kakšen strošek) opravljal za Občino Loška dolina v skupnem organu.

Ponovno pa moram izpostaviti tudi, da imamo člani občinskega sveta PRAVICO izvedeti potrebne informacije, ki jih potrebujemo za odločanje. Župan pa ima DOLŽNOST vse informacije dajati.

In kot je razvidno iz mojega dodatnega pojasnila, ustreznih odgovorov nisem dobila.  Tudi na edino konkretno vprašanje, ki je bilo v obrazložitvi glasu izpostavljeno, in se, v povezavi s predhodno obrazložitvijo,  glasi:

»Naj še pripomnim, da imamo člani občinskega sveta PRAVICO izvedeti potrebne informacije, ki jih potrebujemo za odločanje. Župan pa ima DOLŽNOST vse informacije dajati.  Ali je v konkretnem primeru tako?«,
odgovora niti v tem ti. odgovoru ni.

Torej se nedvomno postavlja upravičeno vprašanje: »Na kaj in na kateri konkretni poslovniški podlagi  je pravzaprav prispel ti. Odgovor na vprašanje in obrazložitev glasu z dne 24. 3. 2020«?

Mogoče je bil namen le v ciničnem napotilu, ki se glasi  »v bodoče, prosim, da preberete gradivo, ki vam je poslano v celoti«.

Za to (vseeno se poskušam prepričati, da gre za) dobronamerno napotilo se vsekakor zahvaljujem in zagotavljam, da bom tudi v bodoče vsa gradiva prebrala »v celoti«. In ja, zelo podrobno jih bom prebrala in tudi vprašala, kar me bo zanimalo.

Seveda pa je zelo zaželeno, da vsa gradiva vsaj v bodoče v celoti, prebira tudi pripravljavec gradiv, kar bi odločanje članom občinskega sveta bistveno olajšalo.
In tudi predpise je vsekakor potrebno prebirati »v celoti«. Pa to ni namenjeno samo članom občinskega sveta. Tudi pripravljavec gradiv lahko v »bodoče« prebere kak predpis več (tudi, če je samo lokalni), saj se vam je tudi ob predlogu za sklic 3. dopisne seje zgodila malomarnost, saj kot kaže,  22. člena Poslovnika »niste prebrali v celoti«.

Če bi ga, na dnevni red 3. dopisne seje nebi uvrstili zapisnika 2. dopisne seje z dne 24. 3. 2020, ampak  bi ugotovili, da se »potrditev zapisnika dopisne seje uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta«.

Če pa predlagana točka dnevnega reda  št. » 1. Zapisnik 2. dopisne seje z dne 24. 3. 2020«, ni namenjena potrjevanju oz. obravnavi, prosim za konkretno podlago (člen) v Poslovniku, da se ta zapisnik uvrsti v odločanje na dnevni red dopisne seje oz. pojasnilo o namenu uvrstitve tega zapisnika na dnevni red dopisne seje.

Vsekakor pa pričakujem, da bosta obe moji obrazložitvi glasu, vključno s tem dodatnim pojasnilom k obrazložitvi glasu, v zapisniku 2. dopisne seje, ki je bila 24. 3. 2020.

Pričakovala pa bi, da je kot priloga temu zapisniku tudi vaše pisanje št. 9000-1/2019, 6. 4. 2020 in sicer z vašim dodatnim pojasnilom o pravni podlagi, na podlagi katere mi je bilo to pisanje posredovano kot članici občinskega sveta,  na mojo obrazložitev glasu ob glasovanju na 2. dopisni seji.

Zgodovina pa bo pokazala svoje.«

Kako se je ta »zapisniška zgodba« zaenkrat končala, je zdaj jasno.  Župan pravne podlage za svoje dejanje »ni našel v nobenem predpisu«, zato je svoje pisanje iz zapisnika 2. Dopisne seje umaknil. Na svoj odstop iz funkcije župana, zaradi storjenega dejanja,  pa je »nekako pozabil oz. se tudi tega verjetno ni domislil«.

Na zadnji seji občinskega sveta pa nas lahko ZELO zaskrbi županova izjava glede nameščanja umetne trave na nogometno igrišče.

Ob sprejemanju Proračuna za leto 2020 dne 23. 1. 2020, 9. redna seja, je občinski svet (ob nasprotovanju župana in podžupana) sprejel sklep, da se 55.000 nameni za dokončanje nogometnega igrišča z namestitvijo umetne trave (kot je bilo že predvideno in je na tem igrišču že pripravljena in vgrajena ustrezna podlaga za položitev tega materiala).

Sočasno pa je Občinski svet sprejel tudi zavezo za župana, ki se glasi:

»Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu, vendar mora pred tem, ne glede na vrednost projekta, izdelati DIIP in ga še pred razpisom javnega naročila posredovati v vednost nadzornemu odboru občine Loška dolina.«

Trenutno o tej umetni »travnati zadevi« ni ne duha ne sluha.

In to kljub temu, da je članica občinskega sveta ga. Romana Zakrajšek na občino že 8. 7. 2019 poslala  pobudo, da naj Občina Loška dolina  projekt dokončanja igrišča prijavi na razpis za pridobitev sredstev  pri  LAS.

In kljub tej pobudi, tega projekta decembra tudi ni bilo v predlogu proračuna za leto 2020.

In kljub temu, da je Športna zveza Loška dolina že 9. 1. 2020 naredila raziskavo trga (kar bi bila sicer naloga občinske uprave)  in pridobila realno oceno tega stroška.

Sedaj smo 10. 6. 2020… »minister Gregor pa nič«, če uporabim zaključek iz Levstikovega Krpana. Res je. Takole nekako je ta krpanovska zgodba »lokalnega prime ministra Gregorja«:

»Cesar je bil precej pri volji; minister Gregor pa nikakor ni pritegnil. Ali cesar ga ni poslušal, ampak šele dejal je: "Gregor, vzemi pero, pa zapiši, kakor je Martin rekel!"
Minister Gregor se je kislo držal, branil se pa le ni, kar so mu veleli ….. .«

Ja, zelo kislo se je držal, ko je na seji občinskega sveta 4. 6. 2020  podal zaskrbljujočo izjavo, »da je iz DIIP-a razvidno, da investicija v umetno travo na nogometnem igrišču ni ekonomsko upravičena« in povedano je bilo nekaj v smislu »da nadzorni odbor tega ne bo potrdil«.

PA ZAVRAGA, A SE ZAVEDATE KAJ JE BILO POVEDANO?

Petelinji zajtrk - Sveta marija

1.      Torej, če ne bi bilo potrebno pripraviti DIIP-a, a potem bi pa bila zadeva ekonomsko upravičena?

2.      A potem, če nadzorni odbor za to ne bi vedel, bi pa bilo vse v redu in bi se zadeva izpeljala?

3.      A takrat, ko se je urejalo parkirišče pri osnovni šoli in ko se je naredila celotna predpriprava za polaganje umetne trave, je pa ta investicija bila upravičena?

4.      Aja, saj res, nadzorni odbor ni vedel za to in se je lahko delalo kar se je hotelo. Sicer pa ne?

Še posebej, če trmasti izvršilni oblasti občinski svet »ukaže« »… vzemi pero, pa zapiši…«.

Čudna je tale županova izjava… zelo čudna.

Meso - Moj ata socialistični kulak

Pa še nekaj je čudno. Moje »opozorilo« očitno ni imelo učinka. Ali pa ni bilo prebrano do konca, kajne?
Saj veste, tisto »o prebiranju predpisov do konca.

»…In tudi predpise je vsekakor potrebno prebirati »v celoti«. Pa to ni namenjeno samo članom občinskega sveta. Tudi pripravljavec gradiv lahko v »bodoče« prebere kak predpis več (tudi, če je samo lokalni)...«.

Če bi namreč župan prebral do konca prvi odstavek 6. člena ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2020, bi mu bilo jasno

» da mora DIIP  še pred razpisom javnega naročila« samo » posredovati v vednost nadzornemu odboru občine Loška dolina«.

Nadzorni odbor pa na to ni dolžan posredovati nikakršnih sklepov oz. odločitev. Torej?

Je pa izjava v smislu

»sami ste hoteli DIIP, ki ga moramo posredovati nadzornemu odboru« in ker je DIIP pokazal ekonomsko neupravičenost polaganja umetne trave… razumeti je bilo... zdaj pa ne bo nič. (???)

In potem se bo spet vsepovprek javkalo (in pisarilo) naokoli o »politični motiviranosti nadzornega odbora«, če se bo popolnoma upravičeno lotil preučevanja »upravičenosti investicije v predpripravo nogometnega igrišča za položitev umetne trave«.

A to je bilo pa ekonomsko upravičeno?

Aja, saj res, nihče ni vedel za to, nihče ni vprašal po upravičenosti, DIIP–a ni bilo potrebno poslati nadzornemu odboru v vednost. Tako je seveda bilo (navidezno) vse lepo in prav.

A je ta smrkava »vrtčevska trmarija« slučajno povezana z

»…minister Gregor pa nikakor ni pritegnil… vzemi pero, pa zapiši… minister Gregor se je kislo držal…«?

Težko bo tale »minister Gregor« po vsem tem dokazal, da je bilo njegovo predhodno »investiranje« upravičeno, če finalna dela za zaključek te investicije »kar naenkrat niso več ekonomsko upravičena«.

Pa naj vsak sam presodi, ali je to moje  razmišljanje ti. »politika« ali »zdrava kmečka pamet«?

NAJ ZAENKRAT IZPOSTAVIM LE ŠE ENO OD TEM. TEŽKO SE JE ODLOČITI KATERI TEMATIKI DATI PREDNOST, SAJ JE »BERA RAZNIH INFORMACIJ, GRADIV IN DOGODKOV« ZELO »BOGATA«.

Pa naj bo naslednje vsem v opomin, da se tako ne dela. 

A, kot  je bilo predhodno predstavljeno nedopustno dogajanje »okoli zapisnika in pisanja v zapisnik še 12 dni po zaključku seje« in »pisanje nekakšnih ciničnih odgovorov na obrazložitev glasu, ki ga ima pravico podati vsak član občinskega svet pred glasovanjem«, nič ne preseneča dogajanje okoli »pisanja nekakšnih odzivov na moj prispevek v glasilu Obrh«. 

In nič ne preseneča, da se je to pisanje pojavilo kot nekakšen dodatno vložen list v glasilo, zapisano na tem listu pa se je nanašalo na prispevek v tem istem glasilu. Ne samo čudno, tudi zakonodajo, ki bi to dovoljevala, bi bilo zelo zanimivo videti.

No, ja, posledično je župan, z moje strani, na to temo 20. 5. 2020 dobil 23 vprašanj. Danes smo 13. 6. 2020. 

A se vam ne zdi, da bi odgovori že morali prispeti? 

Ali pa so vprašanja tako »težka« (beri: mučna), da je odgovore zelo težko posredovati brez, da se javno pove, da gre za kršitve.

Veliko, veliko je še podobnih »dogodivščin«, ki temu »lokalnemu Olimpu« nikakor niso v ponos.

In ravno zato, ker smo občina ljudje, ki živimo tukaj (čeprav je mnenje “lokalnega Olimpa« bližje razmišljanju sončnega kralja »L'etat, c'est moi«), je potrebno te »čudese slovenske lokalne samouprave« posredovati v seznanitev javnosti, v razmislek in presojo.

 In zato temu zapisu , iz spoštovanja do bralca, čez čas sledi še drugi del, ki bo razkril še marsikaj, kar se noče, da bi bilo razkrito.

Biti pravični do sebe in do drugih;
to je najtežja stvar na tem svetu.
Franz Grillparzer


Politik GvidoNADALJEVANJE KMALU …….