ponedeljek, 18. februar 2019

KAVBOJCI IN INDIJANCI V ČASU IZGUBLJENIH SANJNo, pa smo doživeli nadaljevanje.

Lokalna odisejada se nadaljuje in je svoj »veliki pok« doživela na 3. redni seji občinskega sveta.

»Iz nič se je pojavila pega bleščeče svetlobe. Znotraj te ognjene krogle ja bil ves prostor. Z rojstvom prostora se je pojavil tudi čas…. Komaj je ognjena krogla nastala, se je začela razširjati, pa ne v nekaj, ampak preko vsega, saj vesolje je in je bilo vse in povsod. … Nenadoma se je vesolje razpihnilo …
V tej zgodnji fazi, ko je bilo vesolje staro 10 milijard bilijonov sekunde, se je vesolje igralo z eksotičnimi ustvarki, ki so hitro razpadali ali pa so se spremenili v druge delce... Ko je vesolje vstopilo v naslednjo fazo svojega življenja, je postalo pravo bojno polje…. Delci in njihovi anti delci so se neizbežno zaletavali in medsebojno uničevali. …« (https://dijaski.net/gradivo/ast_ref_veliki_pok_01)

Tako nekako je v prispodobi velikega poka potekalo bivanje v sejni sobi in razprava na občinskem svetu.

Tokrat za vse, ki na te sončne dni niste zdržali doma in si niste ogledali posnetkov sej občinskega sveta, kratko poročilo o dogajanju, ki žal nikoli ni in očitno tudi ne bo potekalo brez težav... brez samovolje in brez nepoznavanja zakonodaje… vsaj kar se nekaterih točk tiče.

Zgodila se je tudi , da je »igra proračunskega vesolja« z »eksotičnimi ustvarki« po posameznih postavkah, ki so po podanih pobudah za prerazporeditve »hitro razpadali ali pa so se spremenili v druge delce«. In tako je to »vesolje« postalo »bojno polje«.

Kar naenkrat  se je vse prelevilo v nekakšen  kavbojsko-indijanski spopad, ali kot opisujejo Čuki v svoji pesmi:
»Enkrat eden,
drugič drugi,
jih dobi po glav.

Človk ne ve pravzoprav za
koga nej sploh tm drži.

Prov zato se naše geslo zdej
tako glasi:

ZDAJ DIVJAJO VSI KAVBOJCI IN
INDIJANCI V ISTO SMER.

ENI BELI,
DRUGI RDEČI,

NČ NI VAŽEN SAM
DA MAMO MIR,
DA MAMO MIR,
DA MAMO MIR!«

Ja sam, da mamo mir...  in kako je vse skupaj sploh izgledalo?

Župan je ponosno »obelodanil«, da je »bil opozorjen«, da se prejšnja seja ni vodila v skladu s 31. členom poslovnika in da bo v nadalje ta člen upoštevan.

Naj navedem, kaj govori  ta 31. člen Poslovnika o »času«:
»….Razprava posameznega člana lahko traja največ pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut. ….«

Zanimivo… kot je znano slovenska zakonodaja (ustava) v našem Olimpu nekako ne pride do izraza in se jo večkrat (hote ali nehote tudi na tej seji) »pozabi«, potrebno pa se je do pike držati pravil, ki jih je spisala naša lokalna »veja oblasti«.

Hmmm… človek se vpraša zakaj je kar naenkrat to pravilo tako zelo pomembno? Mogoče zato, ker ob vseh napakah, ki jih zaznam in vseh zadevah, ki bi jih rada preprečila ali popravila, res veliko govorim in po mnenju nekaterih »pametujem«. In ti posamezniki ob mojem izvajanju zavijajo z očmi. Zato sporočam, da bi z veseljem utihnila in bom utihnila takrat, ko se dogajanje na Olimpu ne bo odvijalo v škodo občanov Loške doline.

No ja, nobene panike, se strinjam – pravila so zato, da se jih držimo. Če na seji posamezni svetniki ne bomo uspeli podati svojih predlogov, pomislekov ali nasprotovanja posameznim predlogom, jih bomo pač posredovali  javno in pisno, kar pa bo pogojevalo tudi pisne odgovore, ki jih bo potrebno pripravljati v občinski upravi.

To seveda zame ne predstavlja težave, pomeni le, da bo potrebnega več vloženega dela s strani občinske uprave, kar pa navsezadnje tudi ne bo nič narobe.
Pa pojdimo naprej lepo po vrsti (…kot so hiše v Trsti)

Točka 3 - večnamenska športna dvorana:

Glede športne dvorane« je bilo že precej povedanega, pa vseeno velja povedati, da sem pri tej točki predlagala še pet dodatnih sklepov, in sicer:

1.      »Občina Loška dolina nemudoma (oz. najkasneje do 28. 2. 2019) objavi sklep o začetku postopka za spremembo odlokov o občinskem podrobnem prostorskem  načrtu za območje ZUP ST 21CDi-del, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta 6.10.2016 in sočasno tudi za spremembo OPPN, kjer je planirana postavitev večnamenske športne dvorane.«

Za pojasnilo bralcu naj navedem, da navedeni OPPN ureja ureditev območja med obvozno cesto in obstoječim asfaltnim igriščem. Sprememba tega OPPN je potrebna, da se na to območje umesti objekt športne dvorane in se z gradnjo ne posega na površine stadiona ob šoli.
S strani župana in občinske uprave je bilo pojasnjeno, da sklep o začetku postopka za naveden OPPN ŽE PODPISAN  in je  postopek ŽE  ZAČET, zato sem tej navedbi verjela in  navedeni predlog sklepa UMAKNILA.

Zato ob tej priložnosti, glede na izjavo župana, da je postopek sprememb že začet, POZIVAM ZAINTERESIRANE, DA SPREMLJAJO, KDAJ BO POTEKALA JAVNA RAZGRNITEV ZA SPREMEMBE TEGA OPPN IN PODAJO SVOJE PREDLOGE, ČE S STRANI OBČINE PRIPRAVLJENI NAČRT NE BO USTREZEN.

Naj naštejem še naslednje sklepe, ki sem ga občinskemu svetu predlagala v sprejem

2.       »Občina Loška dolina nemudoma (oz. najkasneje do 28. 2. 2019) začne s pripravo natečajne naloge s prilogami za izgradnjo večnamenskega športnega objekta.«
Predlagani sklep JE BIL IZGLASOVAN.

3.      »Občina Loška dolina je dolžna natečajno nalogo s prilogami, pred začetkom postopka za izbor projekta, uskladiti s športno zvezo Loška dolina, predstavniki kulturnikov in osnovno šolo, in usklajeno natečajno nalogo s prilogami, v obravnavo in potrditev predložiti še na občinski svet.«

Predlagani sklep JE BIL IZGLASOVAN.

4.      »Po potrditvi natečajne naloge na občinskem svetu  mora Občina Loška dolina preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije izbrati projekt za večnamensko športno dvorano z okvirnim izhodiščem višine  sredstev največ  3 mio EUR brez DDV.«

Predlagani sklep NI BIL IZGLASOVAN, saj je dobil le dva glasova podpore.

Glede na vse povedano in vse neskončne debate o ceni športne dvorane, se bojim, da bo cena spet dobila krila in poletela v nebo. Od tam pa ne bo več vrnitve. Torej 3.000.000 ni dovolj, koliko pa je dovolj… 5.300.000??? In zgodba se bo ponovila in nikoli odvila… očitno.

5.      »Župan je dolžan na vsako sejo občinskega sveta umestiti tudi točko: poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane.«

Predlagani sklep NI BIL IZGLASOVAN, saj je dobil le dva glasova podpore.
Torej aktivnosti v povezavi z večnamensko športno dvorano se bodo (ali pa tudi ne bodo) izvajale. Odgovore na to, kakšne so te aktivnosti, kdo jih izvaja, v kakšni fazi so, pa bo potrebno ponovno ČAKATI, PROSITI, ISKATI.

Uh, kako bi prav prišlo malo indijanske krvi… mogoče bi bilo sledenje in iskanje odgovorov tako malo lažje.

Več o poteku razprave in glasovanja pa si lahko ogledate na posnetku seje, ki bo predvajan na lokalnem TV programu.

Točka 4 - predlog odloka o proračunu za leto 2019

Podala sem naslednja vprašanja, pobude, predloge, ki se tičejo posameznih točk v proračunu:
1.      Sredstva za plače delavcev planirana za 8 oseb . V teku je razpis za še eno zaposlitev.

Ali je plan prenizek oz. zakaj je plan samo za 8 ljudi?
Odgovor občine: Ena zaposlena je dala odpoved, zato plan za 8 zaposlenih zadostuje.

2.      18026- Notranjsko primorske novice
Do sedaj je bilo sofinanciranje (poleg Radia 94 in še nekaterih medijev) tudi za novice in sicer simbolično 300 EUR. Sedaj pa še teh 300 EUR ni več. Zakaj je temu tako? Predlagala sem, da se to sofinanciranje, ki je že tako minimalno, pusti v proračunu.

3.      402405-Stroški prevoza v tujino (????)
Kaj je to oz. za kaj je teh 200 EUR?  Predlagala sem, da se teh 200 EUR in še 100 EUR iz postavke 402112 (protokol-župan) prerazporedi na postavko  18026 - Notranjsko primorske novice

4.      402405 – sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev , notarjev in drugih
Izpostavila sem, da so navedeni stroški razdrobljeni kar na štiri postavke po celem proračunu  (3000+12.500+600+3000 = 19.500 EUR).

Vprašanje je bilo, katere zadeve ima občina odprte na sodiščih in kdo jo zastopa v teh zadevah?
Odgovor občine: Na sodišču sta dve tožbi. V obeh je občina tožena stranka. V obeh občino zastopa odvetnik Danilo Grilj.

Nadalje sem izpostavila, da glede na realizacijo v 2018 predlagam, da na postavki  402405 ostane le 2500 EUR, 10.000 EUR pa se prenese  na dejavnost izvajanja pomoči na domu (20005). S tem pa naj se sorazmerno zniža prispevek na uro  vsem uporabnikom pomoči na domu.

5.      1003- javna dela
Vprašanja, ki sem jih postavila:
a)      Zakaj ni občina prijavila nekaj javnih del za program »družabništvo starejšim na domu«, ki bi izpolnjevalo pogoje za javna dela, saj se to ne izvaja kot tržna dejavnost, za občane pa bi bilo brezplačno. Nekomu pa bi toliko pomagalo, da mu nebi bilo potrebno iti v domsko varstvo. Občina pa bi morala prispevati le 45% za njihove plače. 
b)     Zakaj občina ni prijavila javnih del na področju komunale?

Povedala sem, da vem, da je sedaj prepozno, saj so prijave, zaradi porabe sredstev zaprte že s 7. 1. 2019, v naslednjem letu pa pričakujem vsaj 10 javnih del na teh področjih.

6.      1103- oskrba zapuščenih živali
Predlagala sem, da se v proračun umesti še dodatna postavka »sofinanciranje pri sterilizacijah in kastracijah mačk in psov  iz naše občine«. Postavka naj bo v višini 2000 EUR, sofinanciranje v višini 50% posega. Občina naj preko javnega naročila izbere veterinarja, ki bo izvajal te subvencionirane posege. V pogodbi pa naj dorečejo tudi pravila.

Denar naj se prerazporedi iz postavk:
402112- protokolarna darila (župan) – 1000 EUR
412000- tekoči transferi  nepridobitnim organizacijam in ustanovam  (izvedba protokolarnih dogodkov) - 1000 EUR.

7.      13008 –zimska služba
Realizacija v letu 2018 je bila 168.000 EUR, za 2019 pa ste postavko še znižali na 120.000 EUR. Že za ta višji znesek so informacije, da je prenizek in da je komunala prosila več, da bi lahko tudi odvažali sneg iz vasi, pa ga občina že lani ni odobrila. Zato je bilo, glede na količino snega, lani v vaseh kar hudo. A ne po krivdi komunale.

Zniževati ta znesek je neodgovorno. Predlagala sem, da se poviša na 200.000 EUR, v pogodbo z izvajalci pluženja pa je potrebno vključiti, da so obvezni tudi odvažati sneg, če komunala to odredi in vsaj v grobem odstraniti zidove snega na dvoriščih, ki ostajajo za plugom.

8.      15012 – subvencioniranje malih čistilnih naprav
V planu je le 2500 EUR, v letu 2018 pa je bila realizacija 0 EUR.

Povprašala sem naslednje:
Za koliko subvencij zadošča teh 2500 EUR?
Koliko je bilo v letu 2017 in 2018 vlog za subvencijo?
Če je bila kakšna vloga zavrnjena, sem prosila za pojasnilo zakaj?

9.      16020 – urejanje javnih  površin
V letu 2018 je bila realizacija 9006 EUR, za leto 2019 pa je plan le 5000 EUR.
Prosila sem za pojasnilo kaj se je v letu 2018 urejalo kar se letos ne bo?

10.  18013 – vzdrževanje in gradnja športnih objektov
V NRP-ju je predvidena postavka  NOGOMETNO IGRIŠČE v znesku 30.000 EUR. Predlagala sem, da se postavka preimenuje v PRIPRAVA NATEČAJNE NALOGE S PRILOGAMI IN Z ZAPS IZVEDBA  NATEČAJA ZA IZBOR  VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE . Gradnja nogometnega igrišča bi bila v tem trenutku, glede na spremembe OPPN za to območje, neupravičena. Zgradilo se ga bo lahko kasneje.

11.  20010 – družinski pomočnik
Ali je na tej postavki pomota, ker je bila v letu 2018 realizacija 10.222 EUR, za leto 2019 pa je plan le 1000 EUR?

12.  20007 – subvencioniranje stanarin
V letu 2018 je bila realizacija 13.622 EUR, v letu 2019 pa je plan  kar 19.500 EUR.
Ali je plan realen oz. čemu tako veliko povišanje plana?

13.  Kadrovski načrt za 2019-2020
Podala sem predlog, da se plan števila zaposlenih za nedoločen čas iz 9 zniža na 8.
Za določen čas se v letu 2019 potrdi strokovnega sodelavca. Število zaposlenih za določen čas, ki bi bili plačani iz EU sredstev, pa je lahko tudi višje od enega zaposlenega.
Odgovor župana: Kadrovski načrt je v pristojnosti župana in sam odloča koliko bo zaposlenih. Število 8 ne bo preseženo.

Veliko vprašanj in veliko predlogov se mi je odprlo ob prebiranju gradiva. Kaj se bo zgodilo z njimi bomo videli šele, ko dobimo na mizo končni predlog proračuna.
Žal pa me leta izkušenj učijo, da se najverjetneje ne bo zgodilo nič in bodo vsi predlogi končali v »črni luknji vesolja« (beri: v košu).

Minila bo še ena seja, sprejet bo še en proračun in »življenje bo šlo naprej«, tako kot so si glave »lokalnega Olimpa« zamislile. (Pa ne pozabimo: posledice pa bomo slej ali prej občutili vsi).
Orlek - Življenje gre naprej

In nato se je seja nadaljevala s točko 5.

Točka 5 - cene vrtca
Ok, razumem, da se cene dvigujejo zaradi sprejetega sporazuma z Vlado RS o dvigu plač v javnem sektorju.  To je dejstvo, ki ga ni moč spregledati in je dvig cen potrebno potrditi.
Je pa nezaslišano, da se kljub očitno »veliki želji« po upoštevanju pravil,  priročno po svoje razlaga prepoved retroaktivnosti,  ki dovoljuje, da začnejo cene veljati šele  po potrditvi in ne za nazaj.

Torej dvig cen je občinski svet potrdil dne 14. 2. 2019, ljudem pa se bo nove cene obračunavalo že od 1. 2. 2019.

Na navedeno dejstvo sem pred glasovanjem opozorila in predlagatelja pozvala, da naj razliko v ceni od 1.2.2019 pa do 14.2.2019 (dan potrjevanja novih cen) vrtcu pokrije proračun občine, nove cene pa za starše veljajo od 15.2. ali  od 1.3.2019 dalje.

Tega mojega opozorila ni »slišal« skoraj nihče. Kakšno obrazložitev sem dobila pa bolje, da ne navedem (jo lahko slišite v posnetku seje).

Skratka, s 5 glasovi ZA je bilo izglasovano, da cene veljajo za nazaj, od 1. 2. 2019. Svojega glasu k temu nisem prispevala, ker menim, da sprejemanje cen za nazaj ni pravilno, vsekakor pa za uporabnike storitev tudi ni korektno.

Prešli smo na točko 6.

Točka 6 - cene za storitev pomoči na domu
Obrazložitev dviga cen enaka in tudi »problem« potrjevanja cen za nazaj, identičen.
Je pa tule vseeno ena specifičnost. Center za socialno delo je gradivo za dvig cen na občino poslal že 18. 12. 2018, gradivo za občinski svet je bilo pripravljeno že 8. 1. 2019, seja občinskega sveta je bila 15. 1. 2019, a tega gradiva župan ni dal na dnevni red te seje, da bi se cene še pravočasno potrdile in veljale od 1. 2. 2019 dalje.
Na sejo je bilo gradivo umeščeno šele 14. 2. 2019, z veljavnostjo cen »za nazaj«.  Bralec naj sam presodi, kako ocenjuje zgoraj navedeno.

Ostale točke dnevnega reda bi, zaradi dolgosti zapisa, preskočila in prešla samo še na zadnjo točko dnevnega reda – pobude in vprašanja.

IZPOSTAVILA BI VPRAŠANJA IN POBUDE, KI SEM JIH IZPOSTAVILA:
1.   1. Naprošam za seznam odvetnikov/družb, ki so občino zastopale od leta 2010 pa do danes.
2. Koliko postopkov javnih naročil je bilo za občino izvedenih v preteklem mandatu do danes preko zunanjih izvajalcev, ki so ta naročila izvajali?
Kako so bili ti izvajalci izbrani?
Kateri so bili ti izvajalci in kakšna je bila vrednost posamezne pogodbe za izvedbo posameznega javnega naročila?
3.     3. Predlagala sem, da občinski svet sprejme sklep, da se na prvo naslednjo sejo povabi prof. Mateja Kržiča z zaprosilom, da kot raziskovalec (jamar) predstavi ugotovitve in predloge glede vodnih virov, kaj bi bila morebiti ustrezna rešitev, da rešimo problem z zagotavljanjem zadostne količine vode.
Na to sejo naj se povabi tudi predstavnike komunale.
Občina je namreč v NRP planirala 10.000 EUR za geološke raziskave za iskanje vodnih virov, torej za iskanje nečesa  o čemer imajo jamarji neposredne podatke.
4.      4. Predlagala sem, da župan skliče ZBOR OBČANOV na Ogradah in se pogovorijo glede projekta doma starejših.
Predlog je vključeval tudi obvestilo svetnikom, da se lahko tega zbora udeležijo in slišijo razpravo, če želijo.
Predlagam, da se zbor skliče na samih Ogradah, da se bo zbora lahko udeležilo čim več prebivalcev Ograd.
Sočasno sem podala obvestilo, da smo se nekateri svetniki, na lastno pobudo, sestali  z g. Imperlom, predstavnikom investitorja doma starejših, kjer smo se z njim tudi dogovorili, da se bo odzval morebitnemu vabilu na zbor občanov na Ogradah. Zato sem predlagala, da se na ta zbor povabi tudi njega.
5.    5. Podala pa sem tudi vprašanje ali je župan že sklical prvo sejo nadzornega odbora, da se konstituirajo in začnejo z delom, saj so bili imenovani že 15. 1. 2019.

Ja,  bilo je kar naporno. Gradivo je pregledano, sklepi so izglasovani (ali pa tudi ne).

Zdaj pa je na lokalni veji oblasti:

-        - da naše predloge in pobude upošteva (»ali pač ne«),
-         -  da pripravi odgovore, na postavljena vprašanja (upam, da ne bo tudi tu – »ali pač ne«),
-          - da razišče ali je določanje cen »za nazaj« zakonito in nas ne bo presenetila še kakšna tožba itd.

Močno upam, da me bo vsebina na listih gradiva, ki bo pripravljen za naslednjo sejo (potrjevanje proračuna) presenetila in bom z veseljem ugotovila, da so predloge  upoštevali in bo to znak, da se mogoče pa le počasi bližamo k skupni točki… delati dobro za VSE občane Loške doline.

Pa naj za konec dodam še v mojem nekoliko književno obarvanem slogu…

Se spomnite tiste sosedove mačkice iz »Športne zgodbe o jari kači oz. o volku in šestih (ali sedmih) kozličkih« in »pameti« posebnega izgleda, ki je imela »štiri tačke in siv kožušček« iz zgodbe »Vse se da ali kako so si Butalci omislili pamet (po dolinsko)«?

No, naj vam sporočim, da je bila po zaključku zgoraj opisane seje na parkirišču opažena še ena, sicer precej preplašena, mala tigrasta in kratkorepa lovilka »malih sivih pameti«.

In samo upamo lahko, da njene mačjelovske veščine niso najboljše in njena prisotnost ne bo pripomogla k popolni eliminaciji kosmate »pameti« posebnega izgleda.

Mogoče bi bilo dobro, da v proračunu dogovorimo še »briketno prehrano« za mačovje, ki se potika okoli »lokalnega Olimpa« in to obravnavamo kot »preventivni ukrep«… se razume, izključno po ISO standardu.

 Naj zaključim z mislijo, ki pojasnjuje zakaj je vredno vlagati toliko napora za boljši skupni  jutri:

"Človeka osrečijo njegovi lastni napori, brž ko spozna potrebne prvine za srečo - preproste užitke, določeno mero poguma, nesebičnost,
ljubezen do dela in predvsem čisto vest.
Zdaj sem prepričan, da sreča niso le prazne sanje."
[George Sand]

ZELENA DEŽELA - Official video

Ni komentarjev:

Objavite komentar